verze pro tisk

USNESENÍ z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

12. prosinec 2003

USNESENÍ z VI. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 15. 12. 2003 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora


II. Schvaluje:

a) Změnu rozpočtu obce Vrčeň na rok 2003.

b) Rozpočtové provizorium obce Vrčeň na rok 2004.

c) OZV č. 3/2003, kterou se stanoví příspěvek rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň.

d) OZV č. 4/2003 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

e) OZV č. 5/2003 o místních poplatcích.

f) Smlouvu mezi obcí Vrčeň a Adorjanem Gálem, Žinkovy 147 o nájmu nebytových prostor a movitého majetku – objektu č.p. 44 ve Vrčeni - na rok 2004, ve výši 1 350 Kč měsíčně.

g) Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrčeň s účinností od 1. 1. 2004.


III. Bere na vědomí:

a) Informace starosty obce.

b) Zprávu o činnosti OZ za uplynulé období od V. VZ ZO.


IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 16. 12. 2003


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]