verze pro tisk

USNESENÍ z VI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň dne 10.6.2019

17. červen 2019

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Libor Jirků, Mgr. Lenka Roušalová          /Usnesení č.69 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání                                                                                     /Usnesení č. 70/

2.     Účetní závěrku Mateřské školy Vrčeň za rok 2018                                       /Usnesení č. 71/

3.     Rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2018                                    /Usnesení č. 72/

4.     Účetní závěrku Základní školy Vrčeň za rok 2018                                         /Usnesení č. 73/

5.     Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2018                                     /Usnesení č. 74/

6.     Závěrečný účet obce Vrčeň za rok 2018 bez výhrad                                     /Usnesení č. 75/

7.     Účetní závěrku obce Vrčeň za rok 2018                                                       /Usnesení č. 76/

8.     Rozpočtové opatření č. 3/2019                                                                   /Usnesení č. 77/

9.     Převod hospodářského výsledku obce Vrčeň za rok 2018                           /Usnesení č. 78/

10.  Udělení výjimky z počtu dětí MŠ Vrčeň                                                       /Usnesení č. 79/

11.  Smlouvu o reklamě s ELITEX Nepomuk a.s.                                               /Usnesení č. 80/

12.  Uzavření kupních smluv s vítěznými uchazeči jednotlivých částí zadávacího

řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rozšíření kapacity školy – nové

odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni – nákup vybavení“         /Usnesení č. 82/

13.  Uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci „Rozšíření kapacity školy – nové

odborné učebny a zázemí Základní školy ve Vrčeni – stavební práce“

s firmou STAFIKO stav s.r.o.                                                                     /Usnesení č. 83/

14.  Podání žádosti o dotaci z ministerstva vnitra na akci „Nákup nového

dopravního automobilu pro JSDHO“                                                           /Usnesení č. 84/

15.  Uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem poptávkového řízení

veřejné zakázky malého rozsahu “Rekonstrukce MK + propustek Na Drahách“

s nejnižší nabídkovou cenou.                                                                     /Usnesení č. 85/

16.  Ukončení nájemní smlouvy dohodou – č.p. 44 s římskokatolickou farností Vrčeň /Usnesení č. 86/

17.  Ukončení podnájemní smlouvy dohodou – č.p. 44 s panem Jiřím Maříkem        /Usnesení č. 87/

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO Tomáše Chouně.

2.     Zprávu o pořízení územního plánu obce Vrčeň

3.     Informace o výskytu černé skládky nebezpečného odpadu „ V Kaštanech“ 

IV.  Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.     Starostu Ing. Vratislava Chodoru podpisem „Rozhodnutí zadavatele o výběru

nejhodnějších nabídek na akci „Rozšíření kapacity školy – nové odborné učebny

a zázemí Základní školy ve Vrčeni – nákup vybavení“ – částí 1 až 4                    /Usnesení č. 81/

V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

  1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                      

       Ve Vrčeni dne 10.6.2019

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                          Ing. Vratislav Chodora - starosta obce

Vyvěšeno: 17.6.2019

Sejmuto:   3.7.2019


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!