verze pro tisk

USNESENÍ z VI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

17. prosinec 2007

USNESENÍ z VI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 17. 12. 2007 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Richard Chodora a Jiří Strolený

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Nájemní smlouvu s nástupnickou organizací Česká pošta, s.p. ze 17. 12. 1970.
 2. Způsob provádění zimní údržby místních komunikací.
 3. Rozvoj veřejné zeleně v roce 2008.
 4. Návrh na zřízení území pro sportovní účely.

III. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2008
 2. Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2007
 3. Dodatek ke zřizovací listině Obecní knihovny Vrčeň
 4. OZV č. 1/2007 (o místním poplatku za odpady), vč. přílohy.
 5. Stanovení finanční výše vodného pro rok 2008 (25,-Kč/m³)
 6. Smlouvu se spol. PPD-Group, a.s. Praha 4 na pronájem poz. parc.č. 562/1 o výměře 5215 m² za cenu 550,-Kč/rok za účelem pěstování plantáží rychle roztoucích dřevin. (Jedná se o změnu názvu subjektu. Doba trvání nájmu 15 let)
 7. Smlouvu s firmou Rumpold-P s.r.o. Plzeň pro zajištění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro léta 2008 až 2010
 8. Podklady pro Plán rozvoje vodovodů a kanalizací do roku 2011
 9. Smlouvu se ZPČ Net, s.r.o. Plzeň, IČ: 26412527 a Evou Tesařovou, Za Kostelem 566, Nepomuk pro stavbu plynárenského zařízení vč. příslušenství (STL plynovodní přípojka, Vrčeň, parc.č. 1209) a následného vzniku věcného břemene na dobu neurčitou za jednorázovou částku ve výši 1.000,-Kč

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty obce
 2. Provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2007
 3. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce
 4. Diskusi

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse

Ve Vrčeni, 17. 12. 2007


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]