verze pro tisk

USNESENÍ z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

28. červen 2004

USNESENÍ z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 28. 6. 2004 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora


II. Schvaluje:

a) Dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Vrčeň – tříděný odpad.

b) Dodatek č. 5 Programu obnovy venkova.

c) Změnu a doplnění Stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko.

d) Smlouvu o dílo s firmou F + V Elektro spol. s r.o. Nepomuk na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 100. 000 Kč.

e) Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 9. 000 Kč mezi obcí Vrčeň a městem Nepomuk.

f) Úpravu odměn zastupitelstva obce dle nař. vlády č. 337/2004 Sb. s účinností od 1. 6. 2004.

g) Záměr obce na pronájem nemovitého majetku – části obecního pozemku parc. č. 1187 o výměře 5m2.

h) Záměr obce na prodej nemovitého majetku – části obecního pozemku parc. č. 141/1 o výměře 98 m2.

i) Smlouvu o koupi nákladního automobilu AVIE pro SDH Vrčeň.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu starosty obce.

b) Zprávu o činnosti OZ za uplynulé období od VII. VZ ZO.


IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 28. 6. 2004


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]