verze pro tisk

USNESENÍ z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2016

21. březen 2016

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a  Jiří Strolený
/Usnesení č. 101/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:
I. Zahájení.
II. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
III. Rozpočtové opatření č. 1/2016.
IV. Záměr obce o prodeji nemovitého majetku parc.č. 1187/5 o výměře 17 m² v k.ú. Vrčeň
V. Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2  o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň.
VI. Smlouva s J. S., Vrčeň, o prodeji poz. parc. č. 795/10 o výměře 117 m².
VII. Smlouva s Plzeňským krajem - finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2016 ve výši 13.080,-Kč.
VIII. Veřejnoprávní smlouva s městem Nepomuk na výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.
IX. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace firmě Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí (útulek pro psy).
X. Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2015 (stavu majetku obce k 31. 12. 2015).
XI. Příloha č. 44 ke smlouvě s firmou Rumpold-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň, o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň (nahrazuje příl. č. 40 ze dne 20. 12. 2015).
XII. Různé
XIII. Diskuse
XIV. Usnesení
XV. Závěr
/Usnesení č. 102/
2) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr obce o prodeji nemovitého majetku parc.č. 1187/5 o výměře 17 m² v k.ú. Vrčeň
/Usnesení  č. 103/
3) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2  o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň.
/Usnesení č. 104/
4) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje smlouvu s J. S., Vrčeň, o prodeji poz. parc. č. 795/10 o výměře 117 m².
/Usnesení č. 105/
5) Smlouva s Plzeňským krajem - finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2016 ve výši 13.080,-Kč.
/Usnesení č. 106/
6) Veřejnoprávní smlouva s městem Nepomuk na výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.
/Usnesení č. 107/
7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace firmě Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí (útulek pro psy).
/Usnesení č. 108/
8) Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2015 (stavu majetku obce k 31. 12. 2015).
/Usnesení č. 109/
9) Příloha č. 44 ke smlouvě s firmou Rumpold-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň, o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň (nahrazuje příl. č. 40 ze dne 20. 12. 2015).
/Usnesení č. 110/
10) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s.
/Usnesení č. 111/
11) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje nákup materiálu na opravu řádu dešťové kanalizace  ve výši 16.580,-Kč
/Usnesení č. 112/
12) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje umístění 6-ti naučných cedulí na pozemcích č. parc. 16, 1114, 1 185/2 pro vytvoření naučné stezky realizované Spolkem Vrčeň.
/Usnesení č. 113/
13) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje zadání PD na výměnu VO v lokalitě „Na drahách“
/Usnesení č. 114/
14) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace významného uskupení stromů na návsi obce Vrčeň“ z dotačního programu PK
/Usnesení č. 115/
15) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Příspěvek na věcné vybavení JSDHO“ z dotačního programu PK
/Usnesení č. 116/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2016
2) Zprávu starosty obce o chystaných kulturně společenských akcích v obci.
3) Zprávu za rok 2015 o poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešit podněty občanů vzešlé z diskuze.
2. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s V.R. na pronájem pozemků parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2  o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň.
/Usnesení č. 117/
Ve Vrčeni dne 21.3. 2016
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 22. 3. 2016
Sejmuto: 08. 04. 2016

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a  Jiří Strolený /Usnesení č. 101/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:

I. Zahájení.

II. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

III. Rozpočtové opatření č. 1/2016.

IV. Záměr obce o prodeji nemovitého majetku parc.č. 1187/5 o výměře 17 m² v k.ú. Vrčeň

V. Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2  o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň.

VI. Smlouva s J. S., Vrčeň, o prodeji poz. parc. č. 795/10 o výměře 117 m².

VII. Smlouva s Plzeňským krajem - finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2016 ve výši 13.080,-Kč.

VIII. Veřejnoprávní smlouva s městem Nepomuk na výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.

IX. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace firmě Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí (útulek pro psy).

X. Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2015 (stavu majetku obce k 31. 12. 2015).

XI. Příloha č. 44 ke smlouvě s firmou Rumpold-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň, o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň (nahrazuje příl. č. 40 ze dne 20. 12. 2015).

XII. Různé

XIII. Diskuse

XIV. Usnesení

XV. Závěr /Usnesení č. 102/

2) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr obce o prodeji nemovitého majetku parc.č. 1187/5 o výměře 17 m² v k.ú. Vrčeň, za cenu 35,-Kč/m², tj. = 595,-Kč panu J.M. /Usnesení  č. 103/

3) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2 o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň. /Usnesení č. 104/

4) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje smlouvu s J. S., Vrčeň, o prodeji poz. parc. č. 795/10 o výměře 117 m². /Usnesení č. 105/

5) Smlouva s Plzeňským krajem - finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou pro rok 2016 ve výši 13.080,-Kč./Usnesení č. 106/

6) Veřejnoprávní smlouva s městem Nepomuk na výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací. /Usnesení č. 107/

7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace firmě Storgé, z.s., Lučiště 17, 335 61 Spálené Poříčí (útulek pro psy). /Usnesení č. 108/

8) Inventarizační zpráva obce Vrčeň za rok 2015 (stavu majetku obce k 31. 12. 2015). /Usnesení č. 109/

9) Příloha č. 44 ke smlouvě s firmou Rumpold-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň, o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro obec Vrčeň (nahrazuje příl. č. 40 ze dne 20. 12. 2015). /Usnesení č. 110/

10) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. /Usnesení č. 111/

11) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje nákup materiálu na opravu řádu dešťové kanalizace  ve výši 16.580,-Kč. /Usnesení č. 112/

12) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje umístění 6-ti naučných cedulí na pozemcích č. parc. 16, 1114, 1 185/2 pro vytvoření naučné stezky realizované Spolkem Vrčeň. /Usnesení č. 113/

13) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje zadání PD na výměnu VO v lokalitě „Na drahách“. /Usnesení č. 114/

14) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace významného uskupení stromů na návsi obce Vrčeň“ z dotačního programu PK. /Usnesení č. 115/

15) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Příspěvek na věcné vybavení JSDHO“ z dotačního programu Plzeňského kraje. /Usnesení č. 116/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č. 1/2016.

2) Zprávu starosty obce o chystaných kulturně společenských akcích v obci.

3) Výroční zprávu za rok 2015 o poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešit podněty občanů vzešlé z diskuze.

2. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

V. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Zastupitelstvo obce Vrčeň pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy s V.R. na pronájem pozemků parc.č. 908/1 o výměře 5.642 m² na parc.č. 908/2  o výměře 1.407 m² v k.ú. Vrčeň. /Usnesení č. 117/

Ve Vrčeni dne 21. 03. 2016

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Vyvěšeno: 22. 03. 2016

Sejmuto: 08. 04. 2016

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!