verze pro tisk

USNESENÍ z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

2. červenec 2008

USNESENÍ z VIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 30. 6. 2008 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí :

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřího Stroleného a Vratislava Chodoru

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Zrušení bodu 7 a 8 Usnesení VII. Veřejného zasedání ZO ( Záměr obce Vrčeň prodat část pozemku stp.č. 109 o výměře 15m², včetně Kupní smlouvy).
 2. Zrušení Smlouvy o provozování a udržování obecního rybníka, parc.č. 16, o výměře 13369m² v k.ú. Vrčeň Českému rybářskému svazu, místní organizaci Nepomuk, k 31. 12. 2008.
 3. Zrušení smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 72 v k.ú. Vrčeň o výměře 864 m² manželům Milanu a Janě Černých, Vrčeň čp. 106, k 30. 9. 2008.
 4. Zrušení pronájmu pozemku parc.č. 908/1 v k.ú. Vrčeň , panu Františku Kuchynkovi, Vrčeň čp. 118, k 30. 9. 2008.
 5. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – budovu čp. 10, pozemek, stp. č. 40, pozemek stp. č. 41 a pozemkovou parcelu č. 72, vše v k.ú. Vrčeň.
 6. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – plynárenské zařízení, středotlaký plynovod v délce 3974 m a 57 přípojek v délce 326 m, vše v k.ú. Vrčeň.
 7. Žádost obce Vrčeň o bezúplatný převod zemědělského pozemku, parc. č. 903/2 – orná půda o výměře 2066 m², v k.ú. Vrčeň, od Pozemkového fondu ČR.
 8. Žádost obce Vrčeň o bezúplatný převod pozemku parc.č. 16 o výměře 50 m², v k.ú. Vrčeň, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 9. Závěrečný účet obce Vrčeň za kalendářní rok 2007 , bez výhrad.
 10. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrčeň Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem ekonomickým, oddělením finanční kontroly za kalendářní rok 2007, bez výhrad.
 11. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za kalendářní rok 2007 , bez výhrad.
 12. Odpis pohledávek firmy INTERGAS Plzeň, na základě Usnesení Krajského soudu v Plzni č. č. 27 K 17/2004-280, O konkursu na majetek ze dne 16. 4. 2008, ve výši 269. 610, 11 Kč a Adorjana Gála, Žinkovy, ve výši 31. 360, 50 Kč z důvodu nevymahatelnosti (úmrtí).
 13. Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 0399561228/2008 mezi obcí Vrčeň a Českou poštou, s.p. Praha, za účelem poskytování a provozování poštovních služeb a činností souvisejících a doplňkových, na dobu neurčitou, s výší nájemného 3 172,- Kč za kalendářní rok.
 14. Kupní smlouvu č. 5/05/2008 mezi Českým svazem tělesné výchovy Praha a obcí Vrčeň na nemovitost – pozemek parc.č. 199/2 o výměře 2928 m² (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) v k.ú. Vrčeň, za dohodnutou kupní cenu ve výši 24 636,- Kč.
 15. Kupní smlouvu č. 7/08/KSA mezi obcí Vrčeň a Distribuční společností ZČP Net, s.r.o. Plzeň, na odkoupení plynárenského zařízení – středotlakého plynovodu v délce 3974 m a 57 přípojek v délce 326 m v k.ú. Vrčeň, za dohodnutou kupní cenu pro ZČP Net, ve výši 2 886 000,- Kč.
 16. Smlouvu o zprostředkování mezi Mgr. Milanem Brázdou, Nepomuk, Tojická 332 a obcí Vrčeň o zařazení nemovitosti čp. 10, včetně přilehlých pozemků a prostor v k.ú. Vrčeň, do své nabídky k prodeji, za cenu ve výši 480 000,- Kč.
 17. Smlouvu o provedení díla č. 2/2008 mezi obcí Vrčeň a Ing. Alenou Čechovou na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“, ve výši 90 000,- Kč (tato částka bude uhrazena z dotace na tuto akci).
 18. Smlouvu o dílo mezi obcí Vrčeň a Jiřím Štědroňským, Lesní 492, Nepomuk, na opravu a rekonstrukci střechy nemovitosti čp. 12 v k.ú. Vrčeň, za dohodnutou cenu ve výši 368 900,- Kč včetně DPH.
 19. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavebních úprav objektu čp. 12 v k.ú. Vrčeň, mezi obcí Vrčeň a Ing. Radkem Spurným, Mochtín 38, za cenu ve výši 60 000,- Kč včetně DPH.
 20. Smlouvu o dílo č. 45/08 mezi obcí Vrčeň a zhotovitelem EUROVIA Silba, a.s., Plzeň na opravu místní komunikace Na Drahách „A“, Na Drahách“B“ v obci Vrčeň. (Oprava MK Na Drahách „A“ činí 934 574,97 Kč vč. DPH, Oprava MK Na Drahách „B“ činí 65 182,85 Kč vč. DPH). Cena plnění za opravu MK Na Drahách „A“ + Na Drahách „B“ činí celkem 999 757,80,- Kč včetně DPH.
 21. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje zařazení území obce Vrčeň do územní působnosti Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku a prohlašuje, že bylo seznámeno se Strategií Místní akční skupiny pro období 2007 – 2013 s názvem „Budoucnost založená na tradici“.
 22. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci (půjčky) pro Místní akční skupinu svatého Jana z Nepomuku ve výši 5 000,- Kč. Tato návratná finanční výpomoc (půjčka) bude na účet obce vrácena postupně, nejpozději však do 31. 12. 2010.


III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty obce.(Investiční akce).
 2. Rozpočtové opatření č. 1/2008 . (Navýšení příjmů rozpočtu o příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a jejich zapojení do výdajů, včetně přesunů mezi výdajovými položkami rozpočtu).
 3. Diskusi


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Ve Vrčeni, 30. 6. 2008


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 1.7.2008 | Sejmuto: 15.7.2008

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]