verze pro tisk

USNESENÍ z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

13. prosinec 2004

USNESENÍ z X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 13. 12. 2004 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou

b) Ověřovatele zápisu: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného


II. Schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č. 2/2004, kterou se ruší OZV č. 3/2003 o příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců dítěte na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň.

b) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č. 3/2004, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

c) Souhlas obce Vrčeň, jakožto členské obce DSO Mikroregionu Nepomucko, se vstupem svazku do místní akční skupiny a odsouhlasení Zakladatelské smlouvy Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuka.

d) Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrčeň a městem Nepomuk na výkon přenesené působnosti dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. (Od 1.1.2005 do 31. 12. 2008. 300,-Kč za projednaný přestupek).

e) Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení a o zajištění provozu a údržby plynárenského zařízení č. 360/2004/SNP, uzavřenou mezi obcí Vrčeň a Západočeskou plynárenskou, a.s. Plzeň. (Od 13.12.2004 na dobu neurčitou. 12.900,-Kč/rok oboustranně).

f) Smlouvu o provozování a udržování obecního rybníka ve Vrčeni, uzavřenou mezi obcí Vrčeň a ČRS, místní organizací Nepomuk.(Od 1.1.2005 na dobu neurčitou. 3.000,-Kč/rok)

g) Smlouvu o dílo uzavřenou podle zákona č. 513/91 Sb. – Obchodního zákoníku, podle § 536 a následujících, v platném znění – ve znění pozdějších předpisů mezi obcí Vrčeň a Správou a údržbou silnic Starý Plzenec, na zimní údržbu místních komunikací v obci Vrčeň pro rok 2004/2005.

h) Návrh cenového dodatku s Firmou RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň ke Smlouvě o zajištění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2005. (116.142,85,-Kč; 371,06,-Kč/obyvatele).

i) Dodatek č. 5 ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Vrčeň – tříděný odpad mezi obcí Vrčeň a firmou RUMPOLD – P s.r.o. Plzeň. (Vývoz kontejneru na plasty 13-15m³ za 3730,50,-Kč; vývoz soupravy 2 kusy kontejnerů 13-15m³ za 4.477,-Kč vč. 19% DPH. Nájem nádoby na papír 1,5 m³ za 1.766,-Kč/rok. Vývoz za 380,-Kč. Vývoz sklo 232,-Kč).

j) Stanovení dne 3. prosince jako „Den obce Vrčeně“.

k) Záměr obce Vrčeň o pronájmu nebytových prostor čp. 44 na poz. stp. č. 23/2 o výměře 162 m². (1.350,-Kč/měsíc)

l) Záměr obce Vrčeň o prodeji nemovitého majetku – čp. 10 na stp. č. 40 o výměře 90 m². (150.000,-Kč).

m) Záměr obce jako opatrovníka nesvéprávného o prodeji nemovitého majetku – čp. 115 na stp. č. 133 o výměře 757 m² a zahrady na poz. č. kat. 889/4 o výměře 1349 m² a zahrady na poz. č. kat. 899/7 o výměře 4314 m². (1.224.310,-Kč).

n) Změny obecního rozpočtu č. 1 na rok 2004. (Příjmy celkem 3.238.606,68,-Kč. Výdaje celkem 3.174.181,68,-Kč. Inv. dotace ze SFŽP ČR zůstává jako rezerva 64.425,-Kč).

o) Rozpočtové provizorium obce Vrčeň na rok 2005. (Na zabezpečení chodu obce, ZŠ, MŠ do doby schválení rozpočtu v roce 2005).

p) Jmenování p. Evy Beránkové do funkce ředitelky Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih na základě výsledků z konkurzního řízení a kladného doporučení konkurzní komise.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu kontrolního výboru. (kontrola pokladních dokladů, pokladní knihy, přehled

nedoplatků za komunální odpad, nedoplatky za prodané dřevo z obecních lesů, el.

energie, plyn, kontrola proplacených faktur za rekonstrukci VO, úpravu MK, úprava

sociálního zařízení v MŠ).

b) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od IX. VZ ZO.

c) Zprávu starosty obce.


IV. Ukládá :

Starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 13. 12. 2004


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]