verze pro tisk

USNESENÍ z X. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

21. prosinec 2008

USNESENÍ z X. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 15. 12. 2008 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí :

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený a Vratislav Chodora.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Návrh finančního doplatku obce pro zajištění základní dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem v roce 2009. (Cena zůstává stejná jako v roce 2008)
 2. Zajištění inventarizace majetku obce k 31. 12. 2008.
 3. Informace z pracovních porad zastupitelů obce.
 4. Rekapitulaci proběhlých stavebních a kulturně společenských akcí.
 5. Běžnou administrativní a účetní činnost obecního úřadu.
 6. Působnosti schvalování v souladu s ust. §§ 99 (Rada obce), 103 (Starosta obce), 109 (Obecní úřad), zák. č. 128/2000 S., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
 7. Informace starosty obce o podaných dotacích (rybník, komunikace).
 8. Informace starosty obce o rozpracovaných projektech (rekonstrukce č.p. 12 a přilehlého pozemku pro multifunkční hřiště; obecní pískovnu; farní zahradu; adt.)
 9. Informace starosty obce o plánovaných akcích na rok 2009 (zaměření na oslavy 820 let od založení obce).

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Podání žádosti o odkoupení pozemku parc.č. 1284/4 (o výměře 216 m²) od ZOD Vrčeň, IČ: 00118281.
 2. Žádost o směnu pozemku parc. č. 485/5 (o výměře 4167 m²) za pozemek parc. č. 1120/2 (o výměře 4128 m²) od ZOD Vrčeň, IČ: 00118281
 3. Snížení o 100 tisíc Kč dosavadní ceny za odprodej nemovitého majetku čp. 10 na stavební parc. č. 40 o výměře 90 m² a dále pozemku stavení parcely č. 41 o výměře 812 m²(zastavěná plocha a nádvoří) a poz. parc.č. 72 o výměře 864 m²(zahrada).
 4. Podání žádosti o odkoupení pozemků zapsaných ve zjednodušené evidenci (původ PK): parc.č. 16 (o výměře 50 m²), poz. č. 347 (o výměře 5053 m²), poz. č. 349 (o výměře 5686 m²) od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 5. Cenový dodatek ke smlouvě s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň, ohledně zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na odhad cen pro zajištění odvozu směsného komunálního a separovaného odpadu v roce 2009. (Cena zůstává stejná jako v roce, tj. 500,-Kč/osobu).
 6. Veřejnoprávní smlouvu s Městem Nepomuk na zajištění výkonu projednávání jiných správních deliktů (přestupků v souladu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků) našich občanů na období let 2009 – 2012.
 7. Smlouvu s Ing. Alexandrem Rudolfem, Plzeň, na výkon funkce „Závodního lomu“ při činnostech uvedených v zákoně ČNR č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění platných předpisů, v rozsahu ustanovení § 3 písm. citovaného zákona, pro lokalitu Vrčeň. (Zároveň s tím schvaluje do funkce „Technika lomu“ starostu obce p. Petra Maška).
 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě s Jiřím Štědronským, Nepomuk, na opravu havarijního stavu střešní krytiny na č.p. 12 za částku 228.900,-Kč).
 9. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Hřiště u objektu č.p. 12 v k.ú. Vrčeň“ s Ing. Radkem Spurným, Mochtín 38, za cenu ve výši 6.500,- Kč včetně DPH.
 10. Změnu smlouvy s Ing. Janem Voráčkem, Červené Poříčí 30, 340 12 Švihov, IČ: 71191992 ve věci zajištění dotace na „Rekonstrukci rybníka“ za účelem obdržení dotace ze zvoleného dotačního programu: Životní prostředí, 6.4. Opatření: Optimalizace vodního režimu v krajině. (Jedná se o změnu způsobu vyúčtování upotřebitelných nákladů z dotace).
 11. Stanovení výše vodného pro rok 2009. (Navýšení o 1,-Kč/m³).
 12. Rozpočtové opatření č. 7/2008.
 13. Finanční hospodaření obce v období: leden - listopad 2008.
 14. Rozpočtové provizorium obce na rok 2009. (Do termínu 31. 3. 2009).
 15. Objednávka u KAV Starý Plzenec na zpracování projektové dokumentace ČOV k č.p. 12., vč. sondy ke zjištění stavu stávajícího kanalizačního potrubí.
 16. Jiřího Stroleného jako nového delegáta obce ve Školské radě při ZŠ Vrčeň. (Nahrazuje tímto dosavadní Emílii Harangovou, po jejím skončeném 3 letém funkčním období).
 17. Zajistit zpracování výzvy a podání dotace na program „eGovernment“ a „Czech POINT“ přes pověřenou obec Nepomuk.
 18. OZV č. 1/2008, o udělování pamětních medaile obce.
 19. OZV č. 2/2008, o zřízení obecní policie.

IV. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Návrh veřejnoprávní smlouvy o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů s Městem Nepomuk, IČ: 00256989. (Každý občan si bude hradit sám, vyjma bezplatných položek).
 2. Návrh od Ing. Radky Zelenkové, Strakonice; na zajištění zpracování žádosti o dotaci z Integrovaného OP pro připojení obce Vrčeň k programu Czech POINT. (Obec bude řešit přes pověřený úřad Nepomuk)

V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za uplynulé období.
 3. Diskusi z řad občanů.

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.

Ve Vrčeni dne 15. 12. 2008


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 15.12.2008 | Sejmuto: 30.12.2008

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!