verze pro tisk

Usnesení z X. Zasedání zastupitelstva obce

11. říjen 2012

USNESENÍ z X. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 24. 09. 2012 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

Ověřovatele zápisu ve složení: Vratislav Chodora a Jiřina Šůsová /Usnesení č. 120/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program X. Zasedání /Usnesení č. 121/

2) Rozpočtové opatření č. 2/2012, kterým se navyšují příjmy nad rámec schváleného rozpočtu obce o 226 tis.Kč a výdaje o 239 tis.Kč. / Usnesení č. 122/

3) SOD s vítěznou firmu vzešlou z výběrového řízení – CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 – Zbraslav na akci - „VRČEŇ – VRT - HV 01“ včetně položkového rozpočtu ve výši 213 200,- Kč bez DPH. /Usnesení č. 123/

4) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi Obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA, se sídlem Vrčeň 1, IČO 00257427 a Městem Nepomuk, zastoupeným starostou města Václavem Kovářem, Nám. Aug. Němejce 63, IČO 00256986. /Usnesení č. 124/

5) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A 131/PSOV – 2012 mezi Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň v zastoupení Ivo Grünera, náměstka hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, IČ: 70890366, na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, v zastoupení starosty obce Bc. Petrem Maškem, MBA , IČ: 00257427, na straně druhé jako příjemce finanční dotace ve výši 140 tis.Kč. /Usnesení č. 125/


III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Darovací smlouvu podle § 628 a násl. Ustanovení Občanského zákoníku mezi ELITEX Nepomuk a.s., Železniční 339, 335 01 Nepomuk, IČ:25212567 ďále jen dárce a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, dále jen obdarovaný, kde předmětem této smlouvy je finanční dar v celkové hodnotě 10. tis. Kč.

2) Informace starosty obce týkající se nutnosti vydat novou OZV obce Vrčeň s účinností od 1.1.2013 – Stanovení výše místního poplatku za sběr a likvidaci komunálního odpadu.

3) Informaci k nutnosti vypracování dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor u č.p. 44.

4) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů a úkolů vzešlých z dnešního zasedání.


Ve Vrčeni dne 24. 09. 2012

Bc. Petr Mašek, MBA - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!