verze pro tisk

USNESENÍ z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

29. březen 2005

USNESENÍ z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 29. 03. 2005 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného

b) Ověřovatele zápisu: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou


II. Schvaluje:

a) Závěrečnou zprávu k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2004. neinvestičních nákladů na provoz příspěvkových organizací Mateřské školy Vrčeň a školní družiny Základní školy Vrčeň.

b) Závěrečný účet obce za rok 2004 – bez výhrad.

c) Rozpočet obce na rok 2005.

d) Záměr obce o nájmu nebytových prostor čp. 44 a smlouvu o nájmu nebytových prostor čp. 44 s p. Radkem Bečváříkem, byt. Mohylova 91, Plzeň.

e) Smlouvu s realitní kanceláří FORES s.r.o., Jiráskovo nám. 33, Plzeň č. 844/2005 o zprostředkování prodeje čp. 115 za nesvéprávného p. Milana Přidala, jehož je obec soudně stanoveným opatrovníkem.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu o výsledku přezkoumání finančního hospodaření obce za rok 2004 provedenou Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem ekonomickým, oddělením finanční kontroly dne 14. 2. 2005, vč. plnění opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků méně závažného charakteru, které budou průběžně odstraněny.

b) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od X. VZ ZO.

c) Zprávu starosty obce.


IV. Ukládá:

Starostovi obce a místostarostce obce:

a) Plnění stanovených úkolů ve smyslu přednesené zprávy starosty obce.


Vrčeň, 29. 3. 2005


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]