verze pro tisk

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2009

6. duben 2009

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 30. 3. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

 

I. Zastupitelstvo obce volí :

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Richard Chodora a Emílie Harangová.

II. Zastupitelstvo obce projednalo:

 1. Jmenování členů revizní komise na revizi knihovního fondu.
 2. Podklady pro budoucí výběrové řízení na investiční akce v obci.

III. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2008. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 2. Rozpočet Obce Vrčeň na kalendářní rok 2009 . (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 3. Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce Základní školy Vrčen, okres Plzeň – jih. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 4. Rozdělení kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce Mateřské školy Vrčen, okres Plzeň – jih. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 5. Smlouvu mezi Pozemkovým fondem České republiky a Obcí Vrčen o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 903/2. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 6. Dodatek č. 1/2009, mezi Obcí Vrčen a Plzeňským krajem k uzavřené Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 7. Nákup stojanů na kola pro potřebu obce k umístění na veřejném prostranství . (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)
 8. Nabídku na poskytnutí překlenovacích úvěrů od České spořitelny, a.s. Plzeň, na dofinancování poskytnutých dotačních titulů. (Hlasování: Pro: 6 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů)

IV. Zastupitelstvo obce a souhlasí:

 1. Se změnou Stanov Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství, v ustanovení bodu 2, článku V.

V. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za uplynulé období.
 3. Zprávu o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucko za rok 2008.
 4. Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2008.
 5. Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství za rok 2008.
 6. Náklady pro výpočet vodného pro rok 2008 a hospodářský výsledek za kalendářní rok 2008.
 7. Výpočet ceny vodného pro kalendářní rok 2009.
 8. Diskusi

VI. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.
 2. Ustanovit pracovní komise na přípravu kulturně-společenských akcí, plánovaných v obci na měsíc červen 2009. (Setkání rodáků, Folklórní slavnosti, aj.)

Ve Vrčeni dne 30. 3. 2009

 

Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 31.3.2009 | Sejmuto: 15.4.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!