verze pro tisk

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 16.3.2020

23. březen 2020

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Petr Marek a Ing. Libor Jirků                   /Usnesení č.129 / 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                            /Usnesení č. 130/

2.   Inventarizační zprávu za rok 2019                                                      /Usnesení č. 131/

3.   Záměr obce - pronájem části pozemku p. č. 903/2 v k.ú. Vrčeň o výměře 30 m2  

-        1 parkovací místo á 200,- Kč/rok                                                  /Usnesení č. 132/

4.   Veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň 

ve výši 70.000,- Kč                                                                           /Usnesení č. 133/

5.   Veřejnoprávní smlouvu o dotaci spolku Storgé, z.s.(útulek pro psi) ve výši 2.500,- Kč  /Usnesení č. 134/

6.   Smlouvu o poskytnutí dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost

ve výši 14.916,- Kč                                                                           /Usnesení č. 135/

7.   Kupní smlouvu s J. J. na nákup pozemků p. č. 674 a 675, oba v k.ú. Vrčeň

za 70,- Kč/m2                                                                                 /Usnesení č. 136/

8.   Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Zachování prodejen v malých

obcích Plzeňského kraje 2020“ vyhlášeného Plzeňským krajem.          /Usnesení č. 137/

9.   Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Ekologické investiční projekty 2020“

vyhlášeného Plzeňským krajem na zpracování projektové dokumentace

k územnímu řízení                                                                            /Usnesení č. 138/

10. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“  vyhlášeného Plzeňským  

krajem na pořízení vybavení pro JSDHO Vrčeň                                    /Usnesení č. 139/

11. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu „PSOV 2020 – Projekty obcí“

vyhlášeného Plzeňským krajem na projekt Rekonstrukce MK a související

výstavba propustku                                                                           /Usnesení č. 140/

12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 886/36 v k.ú. Vrčeň od Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových na obec Vrčeň                     /Usnesení č. 141/

13. Zpracování Lesního hospodářského plánu obce Vrčeň pro roky 2021 – 2030   /Usnesení č. 142/

14. Dodatek k nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností Vrčeň na zvýšení

nájemného o inflaci na částku 5.248,- Kč za měsíc                             /Usnesení č. 143/

15. Dodatek č.2 k podnájemní smlouvě s p. Jiřím Maříkem na zvýšení nájemného

o inflaci na částku 5.248,- Kč za měsíc                                             /Usnesení č. 144/

16. Finanční příspěvek p. Petru Markovi ve výši 2.500,- Kč na úhradu PHM

do motorové pily na vyřezání křovin na polní cestě                              /Usnesení č. 145/

                                                                     

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.

2.   Rozpočtové opatření č. 1/2020

3.   Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrčeň o dotaci (na činnost, na kroužek malých hasičů, na oslavy 130. výročí založení sboru)

4.   Žádost o finanční příspěvek spolku Storgé, z.s. (útulek pro psi)

5.   Žádost Plzeňského kraje o finanční příspěvek na dopravní obslužnost

6.   Žádost Západočeského konzumního družstva Plzeň o podporu v souvislosti vyhlášením dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“

7.   Situace a informace k mimořádným opatřením a Coronaviru COVID19

8.   Informace o novém automobilu JSDHO

9.   Probíhající opravy hasičské zbrojnice

10. Oprava obecního rozhlasu 

 Ve Vrčeni dne 16.3.2020

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                                   Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 23.3.2020

Sejmuto:   8.4.2020


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!