verze pro tisk

Usnesení z XI. Zasedání zastupitelstva obce

18. prosinec 2012

USNESENÍ z XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,

konaného dne: 17. 12. 2012 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová a Tomáš Chouň /Usnesení č. 127/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program XI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň /Usnesení č. 128/

2) Rozpočtové opatření č. 4/2012, kterým se navyšují příjmy nad rámec schváleného rozpočtu obce o 758.285,80 Kč a výdaje o 221.285,80 Kč. / Usnesení č. 129/

3) Rozpočtové provizorium obce na období 01-03/2013 a to v příjmech ve výši 1,650 tis. Kč a ve výdajích ve výši 1,650 tis. Kč. / Usnesení č.130/

4) Smlouvu o pronájmu, provozování a udržování Opatského rybníku v k.ú. Vrčeň, parc. č. 16 o výměře 13369 m² mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA a Občanským sdružením Vrčeň, Vrčeň 24, 335 41 Vrčeň, zastoupeným předsedou Ing. Vratislavem Chodorou. /Usnesení č. 131/

5) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se navyšuje poplatek za služby na 550,- Kč/kalendářní rok, s účinností od 1. ledna 2013. /Usnesení č. 132/

6) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vrčeň s účinností od 1. ledna 2013. /Usnesení č. 133/

7) Dodatek č. 7 – aktualizace - „Program obnovy venkova - Obec Vrčeň“. /Usnesení č. 134/

8) Přílohu č. 18 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA a firmou RUMPOLD-P, s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň, zastoupenou Ing. Václavem Čepičkou, jednatelem ve věcech smluvních a Ing. Lubošem Pokorným, ředitelem provozovny Sušice, ve věcech technických. Tímto dodatkem se prodlužuje platnost smlouvy do 31. 12. 2014. Účinnost nabývá 1. ledna 2013. /Usnesení č. 135/

9) Smlouvu č. 11097226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde smluvními stranami jsou Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupený Ing. Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, MBA. /Usnesení č. 136/

10) Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného souvisejícího majetku se spol. Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, Starý Plzenec, vč. udělení plné moci pro tuto společnost v rámci jednání s orgány státní správy a třetími osobami pro zastupování obce při výkonu práce a povinností plynoucích z předmětu smlouvy, tj. provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Vrčeň. /Usnesení č. 137/

11) Stanovení výše vodného pro rok 2013 na základě výpočtu (kalkulace) cen provozovatelem KAV Starý Plzenec, a.s. Od 1. ledna 2013 se navyšuje cena vodného o 1,- Kč, tj. celkem na 29,- Kč/m³. /Usnesení č. 138/

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Informaci starosty obce o Rozpočtovém opatření č. 3/2012 ze dne 15. 10. 2012, kterým se navýšily příjmy oproti schválenému rozpočtu o 78,803 tis. Kč a výdaje o 53,704 tis. Kč.

2) Informace starosty obce týkající se plánovaných kulturních akcí v obci.

3) Zprávu místostarostky o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období od minulého zasedání.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Starostovi a místostarostce řešit žádosti a připomínky z řad přítomných občanů na dnešním zasedání ZO, p. Jaroslava Navrátila a p. Jaroslava Chodoru.

Ve Vrčeni dne 18. 12. 2012

Bc. Petr Mašek, MBA - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!