verze pro tisk

USNESENÍ z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

4. červenec 2005

USNESENÍ z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 04.07.2005 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou.

b) Ověřovatele zápisu: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného.


II. Schvaluje:

a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor mezi obcí Vrčeň a Radkem Bečváříkem, Plzeň, k č.p. 44.

b) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace.

c) Zřízení společných školských obvodů.

d) Smlouvu o úhradě neinvestičních výdajů mezi obcí Vrčeň a Městem Nepomuk.

e) Zřizovací listinu Školské rady Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace.

f) Volební řád Školské rady Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace.

g) Emílii Harangovou za člena školské rady ZŠ Vrčeň, nominovanou za zřizovatele školského zařízení.

h) Záměr obce o prodeji pozemku parc.č. 141/5 o výměře 152 m² předem určenému zájemci včetně kupní smlouvy za cenu 8.100,-Kč.

i) Záměr obce o prodeji pozemku parc.č. 1187/2 o výměře 57 m² předem určenému zájemci včetně kupní smlouvy ze cenu 7.350,-Kč.

j) Záměr obce o prodeji pozemku parc.č. 1201/2 o výměře 100 m² předem určenému zájemci včetně kupní smlouvy za cenu 10.495,-Kč.

k) Záměr obce o prodeji pozemku stp.č. 17 o výměře 452 m² a parc.č. 25 o výměře 269 m² předem určenému zájemci včetně kupní smlouvy za cenu 27.630,-Kč.

l) Záměr obce o pronájmu pozemku parc.č. 72 o výměře 864 m² předem určenému zájemci včetně nájemní smlouvy za cenu 200,-Kč/rok.

m) Záměr obce o pronájmu pozemku parc.č. 1188/1 o výměře 200 m² předem určenému zájemci včetně nájemní smlouvy za cenu 200,-Kč.

n) Záměr obce o pronájmu části pozemku parc.č. 141/1 o výměře 452 m² a části pozemku parc.č. 142 o výměře 350 m² předem určenému zájemci včetně nájemní smlouvy za cenu 200,-Kč/rok.

o) Smlouvu o dílo č. 01/05 mezi obcí Vrčeň a DHW Paleček,s r.o., Nepomuk na opravu nevyhovujících sociálních zařízení a havarijních kanalizačních rozvodů v Základní škole Vrčeň dle předchozí nabídky ve výši 203.978,-Kč.

p) Kupní smlouvu č. 4/2005 mezi obcí Vrčeň a ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, na zakoupení vozidla AVIA 31.1K, RZ – 1A53313 za cenu 21.420,-Kč.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od XI. VZ ZO.

b) Zprávu starosty obce.


IV. Ukládá:

Starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit náměty a připomínky z řad občanů vzešlých z diskuse (viz. zápis).


Vrčeň, 4. 7. 2005


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]