verze pro tisk

USNESENÍ z XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne: 15.6.2020

25. červen 2020


I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Jana Schafferová a Mgr. Lenka Roušalová                 /Usnesení č.146 /

2.  Mgr.Bc. Petra Maška MBA, LL.M. do funkce přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih  /Usnesení č. 157/

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                            /Usnesení č. 147/

2.   Přijetí finančního příspěvku od Plzeňského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové

kalamity ve výši 366 825 Kč                                                                             /Usnesení č. 148/

3.   Účetní závěrku Mateřské školy za rok 2019                                                       /Usnesení č. 149/

4.   Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy za rok 2019 ve výši 1.556,78 Kč

takto – do rezervního fondu částku 556,78 Kč a do fondu odměn částku 1.000,- Kč./Usnesení č. 150/

5.   Účetní závěrku Základní školy za rok 2019                                                          /Usnesení č. 151/

6.   Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy za rok 2019 ve výši 785,59 Kč

takto – do rezervního fondu částku 285,59 Kč a do fondu odměn částku 500,- Kč   /Usnesení č. 152/

7.   Závěrečný účet obce bez výhrad                                                                        /Usnesení č. 153/

8.   Účetní uzávěrku obce Vrčeň za rok 2019                                                            /Usnesení č. 154/

9.   Převod hospodářského výsledku obce za rok 2019                                              /Usnesení č. 155/

10. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Nepomuk k výkonu přenesené

působnosti na přestupkové řízení                                                                         /Usnesení č. 156/

11. Smlouvu o nájmu části pozemku p. č. 903/2 v k.ú. Vrčeň o výměře 30 m2

za 400,- Kč/rok                                                                                                   /Usnesení č. 158/

12. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje záměr obce pronajmout nemovitý majetek

 – část p.p.č 141/4 a část p.p.č. 142, oba v k.ú. Vrčeň o celkové výměře 1626 m2

 za částku 1 Kč/m2/rok                                                                                     /Usnesení č. 159/

13. Prominutí nájmů za měsíce březen a duben 2020 v pronajaté nemovitosti

 č.p. 155 – Hostinec Na faře                                                                               /Usnesení č. 160/

14. Udělení výjimky z počtu dětí pro Mateřskou školu na 2 x 28 dětí                           /Usnesení č. 161/

15. Navýšení kapacity školní družiny v Základní škole na 80 žáků                               /Usnesení č. 162/

16. Vrácení dotace poskytnuté Plzeňským krajem na akci Kniha o historii obce

"Vrčeň - od minulosti k současnosti"                                                                    /Usnesení č. 163/

17. Uzavření příkazní smlouvy se společností Stavební poradna s.r.o. na zadávací řízení

 veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona na služby „Projektová

dokumentace k územnímu rozhodnutí na akci „Nová splašková kanalizace a ČOV

 v obci Vrčeň - etapa I. územní rozhodnutí“ za cenu do 20.000,- Kč bez DPH.          /Usnesení č. 164/

18. Zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce

 „Rekonstrukce MK a související výstavba propustku“, dále komisi pro otevírání

obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Petr Marek, Libor Jirků,

Gabriela Křelovcová.                                                                                           /Usnesení č. 165/

19. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Vrčeň, pomník padlých“ s Mga. Pavlou Žiakovou

za cenu 97.096,- Kč vč. DPH.                                                                             /Usnesení č. 166/

20. Uzavření servisní smlouva s Atlasconsulting spol. s r.o. - internetová aplikace

právního informačního systému CODEXIS GREEN                                               /Usnesení č. 167/

21. Uzavření dodatku č. 1 s X Energie, s.r.o. na dodávky silové elektřiny                     /Usnesení č. 168/

22. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci od České

republiky -  ÚZSVM – pozemky č. 886/36, 1190/7, 1190/9 v k.ú. Vrčeň                  /Usnesení č. 169/

23. Přijetí dotace od PK z programu : Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční

povahy na vybavení JSDHO Vrčeň ve výši 21.900,- Kč                                          /Usnesení č. 170/

24. Přijetí dotace od PK z programu : Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského

kraje na provoz prodejny v obci Vrčeň ve výši 27.000,- Kč                                     /Usnesení č. 171/

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.   Starostu Ing. Chodoru podpisem oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru

nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem  veřejné

zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce MK a související

výstavba propustku“, dle doporučení výběrové komise.                                         /Usnesení č. 164/

IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:

1.     Se zařazením správního území obce Vrčeň do území působnosti MAS svatého

Jana z Nepomuku na období 2021 – 2027                                                          /Usnesení č. 172/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí: 

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Mgr. Bc. Petra Maška MBA, LL.M..

2.   Rozpočtové opatření č. 2/2020

3.   Rozpočtové opatření č. 3/2020

4.   Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

5.   Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019

6.   Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019.

7.   Oznámení o uzavření Mateřské školy v době hlavních prázdnin

8.   Rozpočtové opatření č.4/2020

9.   Osvědčení o úspoře emisí

10. Náklady na zásahový automobil Iveco a rekonstrukci HZ

 Ve Vrčeni dne 15.6.2020

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                  Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 25.6.2020

Sejmuto:   13.7. 2020

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!