verze pro tisk

USNESENÍ z XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

28. květen 2009

USNESENÍ z XII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 25. 5. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený, Vratislav Chodora.

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Smlouvu s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupený Doc. MUDr. Miladou Emmerovou, CSc., hejtmanem a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce, o poskytnutí finanční dotace k realizaci předložené akce „Víceúčelové hřiště Vrčeň“.
 2. Smlouvu o dílo č. SOD3213 mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň, zastoupenou p. Jaroslavem Karáskem, na dodání sportovního povrchu Conipur EPDM, lajnování, ostatní konstrukce, ohraničení sportoviště a vybavení sportoviště na akci „Víceúčelové hřiště Vrčeň“.
 3. Proplacení faktury za vypracování rozpočtu a výkazu výměr na stavbu „Víceúčelové hřiště Vrčeň“ p. Jiřímu Lukešovi, Klatovy.
 4. Smlouvu o dílo s DHW Paleček, s.r.o., Zelenodolská 32, 335 01 Nepomuk, zastoupenou p. Pavlem Palečkem a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce na akci „Oprava části objektu čp. 44 na stp. č. 23/2 v k.ú. Vrčeň.
 5. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a p. Jindřichem Krátkým, Šilhova 755, 388 01 Blatná na zhotovení pozvánek a pamětních listů k setkání rodáků a přátel Vrčeně, konaného dne 13. 6. 2009 v obci Vrčeň.
 6. Vyhodnocení došlých nabídek soutěže: „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“ ze dne 22. 5. 2009 od 14:00 hodin na OÚ Vrčeň výběrovou komisí.
 7. Smlouvu o dílo mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Firmou STAVMONTA, spol. s r.o., Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, zastoupenou Ing. Milanem Leškou na provedení akce „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“.
 8. Mandátní smlouvu mezi firmou Šťastný a Šleis STAVITELSTVÍ A EKONOMIKA, s.r.o., Msgre. B. Staška 62, 344 01 Domažlice, zastoupenou Ing. Vladislavem Šťastným a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce na technický dozor investora v souvislosti s výstavbou – „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“.
 9. Schvaluje nové podmínky na typový projekt CzechPOINT: Zastupitelstvo obce souhlasí s novými Podmínkami rozhodnutí o udělení dotace na typový projekt CzechPOINT – Kontaktní místo, Prioritní osa IOP 6,2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
 10. Vyhodnocení došlých nabídek soutěže: „eGovernment v obcích – CzechPOINT – Kontaktní místo, výzva č. 02“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze dne 25. 5. 2009 od 14:00 hodin na OÚ Vrčeň, výběrovou komisí.
 11. Smlouvu o dílo s firmou Miloš Pirner, Větrná 6, 321 00 Plzeň, vzešlou z výběrového řízení na dodání technologie a vybavení pracoviště CzechPOINT, za podmínek dodržení nabídkové ceny.
 12. Nabídku na poskytnutí investičního úvěru na výstavbu „Víceúčelové hřiště Vrčeň, ve výši 1mil. 500tis. Kč od České spořitelny, a.s. Praha, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Oblastní pobočka v Plzni, Františkánská 15, 305 09 Plzeň.

III. Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí:

 1. S uzavřením Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace, v době hlavních prázdnin, od 13. 7. 2009 do 31. 8. 2009.

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce za uplynulé období.
 3. Vyjádření Městského úřadu Nepomuk, Odboru výstavby a životního prostředí k prováděným udržovacím pracem na části objektu čp. 44, na pozemku stp. č. 23/2 v k.ú.Vrčeň s tím, že tyto práce nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení.
 4. Rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP č. 09028876-SFŽP a registrační list akce evidenční č. ISPROFIN 1151220948 na akci : „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“.
 5. Uzavření Smlouvy o dílo s firmou Aleš Hronek, Francouzská 32, 326 00 Plzeň a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, na vystoupení na akci pořádané obcí Vrčeň při příležitosti Setkání rodáků, dne 13. 6. 2009.
 6. Uzavření Smlouvy o dílo s firmou Aleš Hronek, Francouzská 32, 326 00 Plzeň a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, na vystoupení na akci pořádané při příležitosti oslav dětského dne, dne 30. 5. 2009, na pozemku obce Sedliště, s doprovodným zábavným programem pro děti obsahující minimálně 7 disciplín.
 7. Uzavření Dohody mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň a firmou Tomáš Pečenka, Vrčeň 20, 335 41 Vrčeň, o provádění údržby veřejné zeleně a veřejného prostranství v roce 2009.
 8. Smlouvu o provedení díla č. 2/2009 mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a paní Ing. Alenou Čechovou, Bolevecká 17, 301 66 Plzeň na provedení autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.
 2. Řešit připomínky vzešlých z diskuse.

Ve Vrčeni dne 25. 5. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 27.5.2009 | Sejmuto: 10.6.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!