verze pro tisk

USNESENÍ z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

29. srpen 2005

USNESENÍ z XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 29. 8. 2005 v zasedací místnosti OÚ


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného

b) Ověřovatele zápisu: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou


II. Schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č. 1/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

b) Smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrčeň a městem Nepomuk o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ v Nepomuku, okres Plzeň-jih (pro 2.stupeň).

c) Smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrčeň a obcí Sedliště o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ Vrčeň, okres Plzeň-jih (pro 1.stupeň).

d) Smlouvu uzavřenou mezi obcí Vrčeň a obcí Srby o vytvoření společného školského obvodu spádové školy ZŠ Vrčeň, okres Plzeň-jih (pro 1.stupeň).

e) Záměr obce Vrčeň o pronájmu nebytových prostor čp. 44 na poz. stp. č. 23/2 o výměře 162 m2. (1.500,-Kč/měsíc)

f) Smlouvu uzavřenou mezí obcí Vrčeň a paní Pavlou Sedláčkovou, Brožíkova 6, Bruntál, IČO-63015234 o pronájmu nebytových prostor čp. 44 (Hostinec „Na Faře“, od 1. 9. 2005 na dobu neurčitou za 1.500,-Kč/měsíc + úhrada energií).


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od XII. VZ ZO.

b) Zprávu starosty obce.


IV. Ukládá:

Starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).

b) Připravit podklady pro ZVA „Oprava ZŠ Vrčeň“ a odevzdat na KÚ PK.


Vrčeň, 29. 8. 2005


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]