verze pro tisk

USNESENÍ z XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň z 14.9.2020

23. září 2020


I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Petr Marek a Ing. Libor Jirků                              /Usnesení č.173 /

2.  Člena kontrolního výboru paní Vendulu Chodorovou                                         /Usnesení č.181 /

3.  Členy komise pro posouzení  a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona na služby „Projektová dokumentace na akci „Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň - etapa I. územní rozhodnutí“ ve složení: Tomáš Chouň, Ing. Libor Jirků, Vendula Chodorová                                /Usnesení č. 184/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                        /Usnesení č. 174/

2.   Uzavření smlouvy o nájmu části p.p.č 141/4 a části p.p.č. 142, oba v k.ú. Vrčeň oba

v k.ú. Vrčeň o celkové výměře 1626 m2 za částku 1 Kč/m2/rok                       /Usnesení č. 175/

3.   Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení

věcného práva s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech

majetkových                                                                                               /Usnesení č. 176/

4.   Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku na provoz prodejny se 

Západočeským konzumním družstvem Plzeň.                                                /Usnesení č. 177/

5.   Smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem  na věcné prostředky

 a vybavení pro JSDHO Vrčeň                                                                       /Usnesení č. 178/

6.     Příkazní smlouvu se společností Stavební poradna s.r.o. na zadávací řízení veřejné

 zakázky malého rozsahu mimo režim zákona na služby „Projektová dokumentace

 k územnímu rozhodnutí na akci „Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň

 - etapa I. územní rozhodnutí“ za cenu 30 000 Kč bez DPH.                           /Usnesení č. 180/

7.   Přijetí dotace z dotačního programu Podpora péče o pomníky, válečné hroby

a pietní místa na území Plzeňského kraje 2020 na akci :

 Vrčeň, pomník padlým ve výši 59.000,- Kč                                                    /Usnesení č. 182/

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1.     Starostu Ing. Chodoru schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky malého

rozsahu mimo režim zákona na služby „Projektová dokumentace na akci

„Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň - etapa I. územní rozhodnutí“ /Usnesení č. 183/

IV. Zastupitelstvo obce souhlasí:

1.   S postoupením smlouvy na provozování mapových aplikací z Bio?Nexus, s.r.o.

na nového provozovatele TopGis, s.r.o                                                           /Usnesení č. 179/

                                              

V. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně

2.   Rozpočtové opatření č. 5/2020

3.   Rozpočtové opatření č. 6/2020

4.   Závěrečná zpráva o využití finančního příspěvku na akci „Pořízení odpočinkového mobiliáře v obcích Mikroregionu Nepomucko“

5.   Odstoupení člena kontrolního výboru

6.   Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019.

7.   MVČR – Informace o konání ZO od 1.9.2020

8.   Stížnost p. Jiřího Beránka na hluk od penzionu p. Pečenky

9.   Žádost JUDr. Sabiny Tauskové na údržbu komunikace před č.p.9

10. Žádost o opravu komunikace  k č.p.30 od rodiny Velíškovi

11. Zpráva o postupu prací na komunikaci „Na Drahách“

12. Zpráva o jednání se zástupci Povodí Vlatava s.p. – vyčištění Čečovického potoka

13. Dopis od České pošty s.p. – neplnění smluvních podmínek Pošta partner

VI.   Zastupitelstvo obce ukládá:

1.   Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.                   

 Ve Vrčeni dne 14.9.2020

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                                   Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 23.9.2020,   Sejmuto:   12.10. 2020

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!