verze pro tisk

USNESENÍ z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

12. prosinec 2005

USNESENÍ z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 12. 12. 2005 v zasedací místnosti OÚ


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise: Emílii Harangovou a Evu Beránkovou

b) Ověřovatele zápisu: Vratislava Chodoru a Jiřího Stroleného


II. Schvaluje:

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č. 2/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Vrčeň.

b) Změny rozpočtu obce Vrčeň na rok 2005.

c) Rozpočtové provizorium obce Vrčeň pro rok 2006 do doby schválení rozpočtu v roce 2006, na zajištění nutných výdajů spojených s chodem obce.

d) Rozpočtový výhled obce Vrčeň na roky 2006 a 2007.

e) Cenový dodatek a návrh cen na rok 2006 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s firmou RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň.

f) Dodatek č. 6 ke smlouvě o komplexním zabezpečení zneškodnění odpadů pro obec Vrčeň – tříděný odpad, s firmou RUMPOLD-P s.r.o., Úslavská 27, Plzeň.

g) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

h) Dodatek ke smlouvě o dodávce zemního plynu se Západočeskou plynárenskou, a.s., Ed. Beneše 2439/70, Plzeň.

i) Ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Vrčeň a paní Pavlou Sedláčkovou, Brožíkova 6, Bruntál, IČO 6301524 o pronájmu nebytových prostor čp. 44

( hostinec „Na Faře“ ) k 31. 12. 2005.

j) Záměr obce o pronájmu nemovitého majetku – pozemku č.kat. 562/1 o výměře

  1. 215 m v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.

k) Záměr obce Vrčeň o pronájmu nebytových prostor čp. 44 na poz. stp. č. 23/2 o výměře 162 m2 od 1. 1. 2006.

l) Smlouvu o poskytování regionálních služeb na úseku knihovnictví s Městem Nepomuk od 1. 1. 2006.

m) Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3/022 o zajištění lékařské služby na Nepomucku na úhradu finančních nákladů za měsíce listopad a prosinec 2005.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu o činnosti Zastupitelstva obce za uplynulé období od XIII. VZ ZO.

b) Zprávu starosty obce.


IV. Ukládá:

Starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky a náměty občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).


Vrčeň, 12. 12. 2005


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]