verze pro tisk

USNESENÍ z XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

18. srpen 2009

USNESENÍ z XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 10. 8. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová, Jiřina Šůsová.

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/2, o výměře 2066 m² v k.ú. Vrčeň předem určeným zájemcům.
 2. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 636/7 (pozemkový katastr), o výměře 478 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 3. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Josefem Šneberkem, Vrčeň 51, 335 01 Nepomuk na prodej pozemkové parcely č. 636/7 o výměře 478 m² v k.ú. Vrčen, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 4. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – část pozemku parc.č. 1188/3 o výměře 100 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 5. Smlouvu o dílo č.:8006.2005 mezi zhotovitelem – OKNAMONT Nepomuk, Na Vinici 426, 335 01 Nepomuk, zastoupeným Miloslavem Chládkem, IČ: 73469921 a objednatelem – Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce, na výměnu oken o stejných rozměrech a členění v objektu Mateřské školy Vrčeň, Vrčeň 137 na pozemku stpč. 216 v k.ú. Vrčeň.
 6. Licenční smlouvu s firmou Georeal, spol. s.r.o., Hálkova 12, Plzeň, na výkon práva užít ortofotomapu obce.
 7. Smlouvu o programátorském servisu a podpoře č. 1115 mezi firmou Alfa Software, s.r.o. se sídlem Pražská 22, 339 01 Klatovy I., IČ 26359812, zastoupenou Mgr. Evou Mauerovou a Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce, na užívání programového vybavení MZDY 2000 a UŽIVATELE.
 8. Prodej Podílových listů v počtu 205 959 ks u České spořitelny a.s. Plzeň – „Sporoinvest“ v hodnotě 361 829, 07 Kč.
 9. Zrušení bodu II./1 Usnesení z XII. Zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 25. 5. 2009.
 10. Vrácení dotace Plzeňskému kraji na základě Smlouvy č. 5173/2009 o poskytnutí finanční dotace k realizaci akce„Víceúčelové hřiště Vrčeň“ z důvodu již rozpracovaných nákladných investičních akcí v obci a finančnímu přesahu možností investiční akce ve výši přes 3 mil.Kč při 300tis. dotaci.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Řešit připomínky vzešlých z diskuse občanů.

Ve Vrčeni dne 10. 8. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 12.8.2009 | Sejmuto: 28.8.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!