verze pro tisk

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

2. říjen 2014

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 29. 09. 2014 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová, Emílie Harangová. /Usnesení č. 213/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 213/

 2. Emílii Harangovou, aby jako ověřovatelka dnešního zasedání spolupodepsala usnesení, zápis a OZV spolu se starostou obce - v zastoupení místostarostky obce pí. E. Beránkové. /Usnesení č. 214/

 3. Rozpočtové opatření č. 3/2014. /Usnesení č. 215/

 4. SOD s firmou Švorc Jaroslav, Nepomuk 558, ohledně opravy části krovu, střešní krytiny, dešťových svodů a klempířských prací v ZŠ Vrčeň. /Usnesení č. 216/

 5. Záměr obce - parc.č. st. 237, parc.č. 1220 a parc.č. 1211 v KN a parc.č. 1221 a parc.č. 1124 vedené ve ZE vše v k.ú. Vrčeň. (Pozn: Vysílač – uložení kabelové trasy). /Usnesení č. 217/

 6. Nájemní smlouva s O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, ohledně pronájmu parc.č. st. 237, parc.č. 1220 a parc.č. 1211 v KN a parc.č. 1221 a parc.č. 1124 vedené ve ZE vše v k.ú. Vrčeň. (Pozn: Vysílač – kabelové trasy - změna vlastníka a názvu společnosti – dále dle nového obč. zákoníku). /Usnesení č. 218/

 7. Zprávu z MV ČR ohledně kontroly výkonu samostatné působnosti za období 01/2013-05/2014. /Usnesení č. 219/

 8. Smlouva s Pavlou Hurychovou, bytem Útušice 174, na uložení věcného přemene na poz. Parc. č. 141/4 v k.ú. Vrčeň za účelem uložení kanal. přípojky PVC DN 125 pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových. /Usnesení č. 220/

 9. OZV č. 2/2014, o zrušení OZV č. 7/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity. /Usnesení č. 221/

 10. Rekonstrukce vedení NN Vrčeň Draha – trasa a vedení – ČEZ Distribuce, a.s. /Usnesení č. 222/

 11. Příjem finančních prostředků z rozpočtu PK (účelové dotace ve výši 8.044,00) pro potřeby JSDHO Vrčeň. A zároveň pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. /Usnesení č. 223/

 12. Změna stavby před jejím dokončením z RD na rodinný penzión, p.č. 104/2-5 v k.ú. Vrčeň. /Usnesení č. 224/

 13. Souhlas s proplacením fin. faktury č. 14093229 ve výši 3.370,-Kč pro KAV Starý Plzenec, a.s. - za cisternovou dodávku pitné vody v 09/2014 - pro lokalitu bytovky. /Usnesení č. 225/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č.2/2014.

 2. Předané dopisy od Jaroslava Chodory, Vrčeň 96.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

 2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 29. 09. 2014

 

Eva Beránková - místostarostka obce

v.z. Emílie Harangová

ověřovatelka zápisu, pověřená podpisem

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 1. 10. 2014

Sejmuto: 17. 10. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!