verze pro tisk

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 20.12.2021

22. prosinec 2021

 

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Libor Jirků a Petr Marek                       /Usnesení č.262 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                 /Usnesení č. 263/

2.   Rozpočtové opatření č.19/2021                                                               /Usnesení č. 264/

3.   Rozpočet obce Vrčeň na rok 2022                                                          /Usnesení č. 265/

4.   Příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce Vrčeň k 31.12.2021  /Usnesení č. 266/

5.   Rozpočet Základní školy Vrčeň na rok 2022                                            /Usnesení č. 267/

6.   Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Vrčeň na období 2023-2024   /Usnesení č. 268/

7.   Rozpočet Mateřské školy Vrčeň na rok 2022                                          /Usnesení č. 269/

8.   Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Vrčeň na období 2023-2024 /Usnesení č. 270/

9.   Stanovení vodného pro rok 2022 ve výši 45,- Kč/1m3 vody vč.DPH            /Usnesení č. 271/

10. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2021, o stanovení obecního systému

odpadového hospodářství                                                                       /Usnesení č. 272/

11. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství                                                                       /Usnesení č. 273/

12. Záměr obce pronajmout část pozemku p. č. 142 v k.ú. Vrčeň o výměře 120 m2  /Usnesení č. 274/

13. Udělení výjimky z počtu dětí MŠ Vrčeň na 25 dětí v každé třídě                /Usnesení č. 275/

14. Nájemní smlouvu s M. Ch. na pronájem p.č. 904/4, v k.ú. Vrčeň o výměře 34 m2

za 1 Kč/m2/rok                                                                                     /Usnesení č. 276/

15. Přílohy ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň č. 80 až 87                 /Usnesení č. 277/

16.  Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Nepomuk na činnost Městské

Policie Nepomuk na území obce Vrčeň za cenu 12 Kč/obyvatele/rok         /Usnesení č. 278/

 III. Zastupitelstvo obce neschválilo:

 1.   Stanovení vodného pro rok 2022 ve výši 48,50 Kč/1m3 vody vč.DPH         /Usnesení č. 271/

 IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Rozpočtové opatření č. 7/2021.

2.   Rozpočtové opatření č. 8/2021.

3.   Rozpočtové opatření č. 9/2021.

4.   Rozpočtové opatření č. 10/2021.

5.   Rozpočtové opatření č. 11/2021.

6.   Rozpočtové opatření č. 12/2021.

7.   Rozpočtové opatření č. 13/2021.

8.   Rozpočtové opatření č. 14/2021.

9.   Rozpočtové opatření č. 15/2021.

10. Rozpočtové opatření č. 16/2021.

11. Rozpočtové opatření č. 17/2021.

12. Rozpočtové opatření č. 18/2021.

13. Zprávu o plánovaném využití a úpravě pískovny v roce 2022

V. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.   Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.                                    /Usnesení č. 279/                            

 Ve Vrčeni dne 20.12.2021

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce              Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M. – 2. místostarosta obce

Vyvěšeno:  22. 12. 2021   ,   Sejmuto:   10.1. 2021

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!