verze pro tisk

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

26. květen 2010

USNESENÍ z XIX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 24. 5. 2010 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová, Vratislav Chodora.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Stavmonta, spol. s r.o. Plzeň. (Závěrečné práce k fakturaci na akci „Rekonstrukce rybníku ve Vrčeni“).

2) Smlouvu o prodeji nemovitého majetku č.p. 10 na stp. č. 40 o výměře 90 m² a dále pozemky související stp. č. 41 o výměře 812 m²(dvůr) a poz. parc.č. 72 o výměře 864 m²(zahrada) za částku 350.000,-Kč v souladu s předchozím schváleným záměrem o prodeji, firmě ARBOCOM s.r.o., Klášterecká 40, Nepomuk, pro účely budoucí výstavby „zahradního centra“.

3) Smlouvu o poskytnutí technické pomoci s firmou GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice k úmyslu realizovat stavbu „Hydrogeologický vrt v k.ú. Vrčeň“ (Žádost bude uplatněna v rámci oblasti podpory 6,6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod, podporovaný program: Provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou.

4) Souhlas jako vlastníka sousedního pozemku s předloženou JPD „Zahradní domek pro rekreační účely č. parc. 908/3 v k.ú. Vrčeň“ – žadatel a investor H.P. z Plzně.

5) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se ruší OZV č. 1/92, o udržování čistoty veřejného prostranství a OZV č. 1/2000, o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

6) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vrčeň a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace podané starostou obce.

2) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.


Ve Vrčeni dne 24. 5. 2010


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!