verze pro tisk

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2013

23. prosinec 2013

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 16. 12. 2013 od 18:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová, Emílie Harangová /Usnesení č. 174/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň /Usnesení č. 175/
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 /Usnesení č. 176/
 3. Rozpočtové provizorium 01-03/2014 /Usnesení č. 177/
 4. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor části č.p. 44 – hostinec Na Faře, na poz. st. parc. č. 23/2 o výměře 163 m² a poz. parc. č. 1257 o výměře 73 m², a to s účinností od 1. 1. 2014 – na dobu neurčitou. /Usnesení č. 178/
 5. Přílohy č. 24-28 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mezi Obcí Vrčeň a firmou RUMPOLD – P s.r.o. /Usnesení č. 179/
 6. Smlouva o dílo, dod. č. 3 mezi obejdnatelem: Obec Vrčeň, zast. Bc. Petrem Maškem, starostou obce se sídlem Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427 a zhotovitelem: CHEMCOMEX Praha, a.s. se sídlem E. Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, zast. RNDr. Pavlem Špačkem, prokuristou společnosti, IČ: 25076451 ve věci VRČEŇ - VRT HV 01. /Usnesení č. 180/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Informace starosty obce, které se týkají záležitostí obce a obecního úřadu.
 2. Rozpočtové opatření č. 3/2013
 3. Směrnici č. 1/2013 o inventarizaci majetku  

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Řešit úkoly vzešlé z bodu „Diskuze“ (volné pobíhání psů)

 

Ve Vrčeni dne 16. 12. 2013

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

 

Vyvěšeno: 23. 12. 2013

Sejmuto: 08. 01. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!