verze pro tisk

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 14.12.2020

16. prosinec 2020


I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Jana Schafferová a Ing. Libor Jirků                     /Usnesení č.189 /
2.  Zastupitelstvo obce Vrčeň volí Mgr. Lenku Roušalovou do funkce zástupce
     zřizovatele ve školské radě při ZŠ Vrčeň                                                       /Usnesení č. 203/

 II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                       /Usnesení č. 190/

2.   Rozpočet Základní školy Vrčeň na rok 2021                                                  /Usnesení č. 191/

3.   Rozpočet Mateřské školy Vrčeň na rok 2021                                                /Usnesení č. 192/

4.   Rozpočet obce na rok 2021                                                                         /Usnesení č. 193/

5.   Cenu vodného na rok 2021 ve výši 45,- Kč včetně DPH                                  /Usnesení č. 194/

6.   Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Vrčeň 2019 – 2029             /Usnesení č. 195/

7.   Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků od ČR – ÚZSVVM, parc. č. 886/2,

1246, 1247                                                                                                /Usnesení č. 196/

8.   Záměr na prodej části pozemku p. č. 1253 v k.ú. Vrčeň – oddělené nově vznikl

poz. parc.č. 1253/2 o výměře  2 m2; parc.č. 1253/3 o výměře 4 m2; parc.č. 1253/4

o výměře 7 m2 a stp.č. 286 o výměře 3 m2                                                   /Usnesení č. 197/

9.   Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vrčeň na rozpočtové období 2022 – 2023      /Usnesení č. 198/

10. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Vrčeň na rozpočtové období 2022 – 2023    /Usnesení č. 199/

11. Rozpočtové opatření č.12/2020                                                                   /Usnesení č. 200/

12. Dodatek (příloha č.73) ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň                       /Usnesení č. 201/

13.  Přijetí dotace od Plzeňského kraje na PD splaškové kanalizace obce Vrčeň

– 1. etapa k územnímu řízení                                                                     /Usnesení č. 202/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.
2.   Rozpočtové opatření č. 9/2020
3.   Rozpočtové opatření č. 10/2020
4.   Příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020
5.   Vzdání se funkce přísedícího u okresního soudu Plzeň-jih                             /Usnesení č. 204/
6.   Rozpočtové opatření č. 11/2020
7.   Zápisy z jednání školských rad v ZŠ Vrčeň č. 24 a č. 25
8.   Urgence od JUDr. Sabina Tauskové na vyřízení podnětu z 5.8.2020
9.   Zpráva o těžbě a prodeji dřeva z obecních lesů

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1.   Starostovi a místostarostům podněty vzešlé z diskuze.                                                                              

                                                

                                                   Ve Vrčeni dne 14.12.2020

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                           Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

Vyvěšeno: 16.12.2020

Sejmuto:   18.1. 2021

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!