verze pro tisk

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

12. říjen 2009

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 5. 10. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harngová, Vratislav Chodora

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/15, o výměře 33 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 2. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/22, o výměře 181 m² a pozemek parc.č. 903/19 o výměře 181 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 3. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/23, o výměře 49 m² a pozemek parc.č. 903/18 o výměře 169 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 4. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/21, o výměře 327 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 5. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/20, o výměře 93 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 6. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemek parc.č. 903/16, o výměře 210 m² a pozemek parc.č. 903/17 o výměře 240 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 7. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Ladislavem Chodorou, Vrčeň 142, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/15 o výměře 33 m² v k.ú. Vrčeň, za 35 Kč/m² včetně návrhu na vklad do KN.
 8. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Janem Müllerem a Martinou Müllerovou, Vrčeň 133, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/19 o výměře 181 m² v k.ú. Vrčeň a pozemkové parcely č. 903/22 o výměře 46 m² v k. ú. Vrčeň, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 9. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Alenou Maškovou, Vrčeň 132, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/18 o výměře 169 m² v k.ú. Vrčeň a pozemkové parcely č. 903/23 o výměře 49 m² v k. ú. Vrčeň, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 10. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Ing. Františkem Brudnou a Annou Brudnovou, Vrčeň 134, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/21 o výměře 327 m² v k.ú. Vrčeň, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 11. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Jakubem Heroutem, Vrčeň 128, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/20 o výměře 93 m² v k.ú. Vrčeň, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 12. Kupní smlouvu mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a Rostislavem Oravcem a Ivanou Oravcovou, Vrčeň 131, 335 41 Vrčeň na prodej pozemkové parcely č. 903/16 o výměře 210 m² v k.ú. Vrčeň, a pozemkové parcely č. 903/17 o výměře 240 m² v k. ú. Vrčeň, za 35 Kč/ m² včetně návrhu na vklad do KN.
 13. Rozpočtové opatčení Obce Vrčeň č. 2/2009 týkající se navýšení rozpočtu o přijaté transfery a jejich zapojení do výdajů.
 14. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Vrčeň, okres plzeň – jih, příspěvkové organizace, týkající se vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření (svěřený majetek).
 15. Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Mateřské školy Vrčeň, okres plzeň – jih, příspěvkové organizace, týkající se vymezení majetku zřizovatele předaného organizaci k hospodaření (svěřený majetek).
 16. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, včetně Rozhodnutí CZECH POINT.
 17. Uzavření Smlouvy na krátkodobý investiční úvěr ve výši 3,5 mil. Kč na předfinancování dotace se SFŽP ČR na akci „Rekonstrukci rybníku ve Vrčeni“ s Českou spočitelnou, a.s. Plzeň.
 18. Ruší bod č. 4) ze XIV. VZ ZO – Záměr obce o prodeji části pozemku č. 1188/3.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce
 2. Zprávu o činnosti ZO od minulého VZ ZO.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Řešit připomínky vzešlých z diskuse občanů.

Ve Vrčeni dne 5. 10. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 12.10.2009 | Sejmuto: 26.10.2009

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!