verze pro tisk

USNESENÍ z XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 15.3.2021

21. březen 2021

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr.Lenka Roušalová a Mgr. Bc. Petr Mašek MBA,LL.M.  /Usnesení č.205 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                                            /Usnesení č. 206/

2.   Inventarizační zprávu obce Vrčeň za rok 2020                                                     /Usnesení č. 207/

3.   Poskytnutí dotace společnosti Storgé, z.s. ve výši 3.000,- Kč                              /Usnesení č. 208/

4.   Uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH Vrčeň o poskytnutí dotace na provoz SDH

 a chod kroužku malých hasičů Vrčeň ve výši 10.000,- Kč                                   /Usnesení č. 209/

5.   Poskytnutí dotace 30.000 Kč na prodejnu ve Vrčeni v případě, že bude

poskytnuta obci dotace z Plzeňského kraje                                                       /Usnesení č. 210/

6.   Podání žádosti o podporu z dotačního programu Zachování prodejen v malých

7.   obcích Plzeňského kraje 2021                                                                           /Usnesení č. 211/

8.   Podání žádosti o dotaci ve výši 104.000,- Kč od PK z dotačního programu PSOV PK

 – Projekty obcí na akci Oprava vstupního schodiště jídelny pro ZŠ a MŠ Vrčeň.   /Usnesení č. 212/

9.   Podání žádosti o dotaci ve výši 106.000,- Kč od PK z dotačního programu Dotace

 na restaurování ohrožených nemovitých kult. památek - děl v exteriéru 2021 na

akci Vrčeň, socha sv. Jana Nepomuckého                                                         /Usnesení č. 213/

10. Podání žádosti o dotaci ve výši 50.000,- Kč od PK z dotačního programu Záchrana

a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2021 na akci

Vrčeň, kříž u kostela sv. Vavřince                                                                      /Usnesení č. 214/

11. Podání žádosti o dotaci od PK z dotačního programu Podpora JSDHO Plzeňského

 kraje v roce 2021                                                                                            /Usnesení č. 215/

12. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 15.092,- Kč s PK

na zajištění dopravní obslužnosti                                                                       /Usnesení č. 216/

13. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt, a.s. na zpracování Lesního

hospodářského plánu na roky 2022 – 2031                                                        /Usnesení č. 217/

14.  Uzavření kupní smlouvy s V. Š a P. Š. – prodej pozemků st.p.č. 286 (3 m2), p.p.č.

1253/2 (2 m2), p.p.č. 1253/3 (4 m2), p.p.č. 1253/4 (7 m2), vše v KÚ Vrčeň

za cenu 35,- Kč / m2.                                                                                      /Usnesení č. 218/

15.  Záměr obce prodat pozemek p.č. 1187/10 (7 m2), v k.ú. Vrčeň                          /Usnesení č. 219/

16.  Dodatek č. 3 k podnájemní smlouvě s J. M. - navýšení nájemného (fara)            /Usnesení č. 220/

17.  Dohodu s Obcí Čížkov o vytvoření společného školského obvodu spádové ZŠ.    /Usnesení č. 221/

18.  Obecně závaznou vyhlášku obce Vrčeň č. 1/2021, kterou se stanoví část

společného školského obvodu základní školy                                                    /Usnesení č. 222/

19.  Přílohu č. 76 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň                                         /Usnesení č. 223/

20.  Přílohu č. 77 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň                                         /Usnesení č. 224/

21. Svoz nebezpečného a objemného odpadu z vlastních prostředků firmou

Rumpold –P s.r.o. na jaře 2021                                                                        /Usnesení č. 225/

22. Bezúplatný převod pozemku č. parc. 886/6                                                       /Usnesení č. 226/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.

2.   Rozpočtové opatření č. 13/2020

3.   Rozpočtové opatření č. 1/2021

4.   Žádost o poskytnutí dotace společnosti Storgé, z.s.

5.   Žádost o poskytnutí dotace SDH Vrčeň ve výši 10.000 Kč                                      

6.   Žádost Západočeského konzumního družstva o poskytnutí dotace 30.000 Kč na prodejnu ve Vrčeni

7.   Žádost o dotaci od MZe na hospodaření v lesích (zalesnění) ve výši 47.300,- Kč

8.   Zvýšení nájemného Římskokatolickou farností Vrčeň (fara)

9.   Šětření o pálení neznámé látky

10. Sčítání lidu

11. Cesta k mlýnu p. Barocha / nová lávka

12. Osvobození od dálničních poplatků - automobily JSDHO

13. Jmenování nového velitele JSDHO

14. Vyčištění odkalovací nádrže rybníku

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1.   Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.        /Usnesení č. 227/                            


Ve Vrčeni dne 15.3.2021

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                               Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 21.3.2021,  Sejmuto:   17.4. 2021


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!