verze pro tisk

USNESENÍ z XVI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

9. leden 2010

USNESENÍ z XV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 28. 12. 2009 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová, Jiří Strolený

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Rozpočtové opatření č. 3/2009 .
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2010.
 3. Směrnici č. 1/2009 o způsobu účtování a evidenci drobného dlouhodobého nehmotného a drobného dlouhodobého hmotného majetku s účinností od 1. ledna 2010.
 4. Záměr obce Vrčeň prodat nemovitý majetek – pozemkovou parcelu – zahradu, parc.č. 1248/7, o výměře 61 m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.
 5. Smlouvu o dílo č.: OFR/9364 mezi Obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Petrem Maškem a Firmou Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, Nepomuk, zastoupenou Miloslavem Chládkem na výměnu oken o stejných rozměrech a členění v 1. patře budovy MŠ v rámci projektu „Divadelním představením k rozvoji Mateřské školy Vrčeň“.
 6. Smlouvu s firmou ČEZ Prodej, s.r.o., Praha o sdružených službách na dodávku elektrické energie ze sítě NN.
 7. Přílohu č. 7 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro Obec Vrčeň od 1. 1. 2010.
 8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003159/1 mezi Obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Petrem Maškem a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, zastoupenou Danou Vacovskou, jednatelkou společnosti na pozemku p.č. 141/1 KN – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 1206/1 KN ostatní plocha – ostatní komunikace.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávy a informace podané starostou obce.
 2. Zprávu o činnosti ZO od minulého VZ ZO.
 3. Výzvu k odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení.
 4. Oznámení o provedené administrativní kontrole na SZIF v Českých Budějovicích týkající se žádosti o dotaci z PRV.
 5. Výkaz víceprací a méněprací na stavbě „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“ od Ing. A. Čechové.
 6. MěÚ Nepomuk – Odbor výstavby a ŽP – kolaudační souhlas s užíváním stavby „Rekonstrukce rybníka ve Vrčeni“.
 7. MěÚ Nepomuk, Odbor výstavby a ŽP – Výzva k prodloužení rozhodnutí č.j. 1175/VŽP/03 – kanalizační řád pro obec Vrčeň do 30. 6. 2010.
 8. MěÚ Nepomuk, Odbor výstavby a ŽP – Územní souhlas pro manžele Brudnovi, oba bytem Vrčeň 134 s umístěním stavby – přístřešek Vrčeň.
 9. Dohodu o propůjčování tělocvičny v Základní škole Vrčeň.
 10. Inspekční zprávu Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace, konané dne 10. - 12. listopadu 2009.

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:

 1. Pronájem obecního pozemku p. Jaroslavu Chodorovi, Vrčeň 96.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Řešit připomínky vzešlých z diskuse občanů.

Ve Vrčeni dne 28. 12. 2009


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 2.1.2010 | Sejmuto: 16.1.2010

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!