verze pro tisk

USNESENÍ z XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 14.6.2021

21. červen 2021

I. Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Libor Jirků a Petr Marek                 /Usnesení č.228 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.   Program zasedání                                                                           /Usnesení č. 229/

2.   Účetní závěrku Mateřské školy za rok 2020                                       /Usnesení č. 230/

3.   Rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy za rok 2020         /Usnesení č. 231/

4.   Účetní závěrku Základní školy za rok 2020                                        /Usnesení č. 232/

5.   Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy za rok 2020         /Usnesení č. 233/

6.   Závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad                                     /Usnesení č. 234/

7.   Účetní závěrku obce za rok 2020                                                      /Usnesení č. 235/

8.   Převod hospodářského výsledku obce za rok 2020                            /Usnesení č. 236/

9.   Usnesení ze shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové

hospodářství, schválení členského příspěvku na rok 2021 ve výši 30Kč / občana   /Usnesení č. 237/

10. Kupní smlouvu - prodej pozemku p. č. 1187/10 v k.ú. Vrčeň, o výměře 7 m2

za 35,- Kč / m2 manželům A.Č. a J.Č.                                                             /Usnesení č. 238/

11. Kupní smlouvu č. UZSVM/P/8962/2021 – HMSU s Českou republikou – Úřadem

pro zastupování státu ve věcech majetkových, koupě pozemků p.č. 321/3, 347/1,

 347/3 v k.ú. Vrčeň o celkové výměře 10.379 m2 za cenu 358.000 Kč.                /Usnesení č. 239/

12.  Uzavření smlouvy o dílo na opravu schodiště MŠ Vrčeň se společností

 Šůs V+M s.r.o. za nabídkovou cenu 123.636,32 Kč bez DPH                           /Usnesení č. 240/

13.  Přijetí dotace z programu PSOV PK2021 – Projekty obcí na opravu schodiště

 MŠ Vrčeň ve výši 100.000,- Kč.                                                                     /Usnesení č. 241/

14.  Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se spolkem Storgé, z.s.

 (útulek pro psy) ve výši 3.000,- Kč                                                                  /Usnesení č. 242/

15.  Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Mikroregionem

 Nepomucko ve výši 72,915,- Kč                                                                      /Usnesení č. 243/

16.  Udělení výjimky z počtu dětí  pro Mateřskou školu                                           /Usnesení č. 244/

17.  Povolení vyjímky z počtu dětí v Základní škole a použití fondu odměn na

     dofinancování mezd učitelů pro školní rok 2021/2022                                     /Usnesení č. 245/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.   Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Tomáše Chouně.

2.   Rozpočtové opatření č. 2/2021.

3.   Rozpočtové opatření č. 3/2021.

4.   Rozpočtové opatření č. 4/2021.

5.   Závěrečný účet za rok 2020 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

6.   Rozpočet  Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2021.

7.   Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2022- 2024

8.   Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020

9.   Vyúčtování vodného a stočného za rok 2020

10. Oznámení o uzavření Mateřské školy v době hlavních prázdnin

11. Přílohy č. 78 a 79 s firmou Rumpold, a.s. (svoz odpadů)

12. Žádost o odkup obecního pozemku na parcele 1188/1 u č.p.15 o rozloze 50-60m2 od p. Roztočila 

13. Žádost o odkup části obecního pozemku na parcele 148 o rozloze 720m2 od p. J. Hrachovce

14. Oznámení o zahájení správního řízení

15. Osvědčení o úspoře emisí od spol. EKOKOM 

16. Opravy na hřbitově, odpady u hřbitova

17. Oprava kanalizace v ZŠ a vodovodní přípojky MŠ

IV. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.   Starostu Ing. Vratislava Chodoru uzavřením smluv o dílo na Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a kamenného kříže u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni s BcA. Pavlou Žiakovou za nabídkové ceny dle přílohy                                                                /Usnesení č. 246/

2.   Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.           /Usnesení č. 247/                            


 Ve Vrčeni dne 14.6.2021

 Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce              Ing. Vratislav Chodora – starosta obce

 Vyvěšeno: 21.6. 2021                                               Sejmuto:   12.7. 2021


[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!