verze pro tisk

USNESENÍ z XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2017

21. srpen 2017

 

I. Zastupitelstvo obce volí:
1. Ověřovatele zápisu ve složení: Lenka Roušalová a Ing. Vratislav Chodora /Usnesení č. 217/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program zasedání /Usnesení č. 218/
2. Uzavření SOD na vypracování PD „Přístavba ZŠ Vrčřeň“ s paní Vavříkovou za nabídkovou cenu 85.000,- Kč /Usnesení  č. 219/
3. Podání žádosti o dotaci na akci  „Přístavba ZŠ Vrčřeň“ z dotačního titulu vyhlášeného MAS sv. Jana Nepomuckého /Usnesení č. 221/
4. Uzavření SOD na zhotovení územního plánu obce Vrčeň se společností  AIP spol. s r.o. Plzeň, za cenu 323.106,- Kč vč. DPH /Usnesení č. 222/
5. Přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 25.000,- Kč vč. DPH na „Variantní studie odkanalizování obce Vrčeň“ /Usnesení č. 223/
6. Smlouvu o poskytnutí nevratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Mikroregionem Nepomucko - nákup kompostérů z projektu Mikroregionu Nepomucko ve výši 74.799,- Kč. (Předfinancování celé částky. Spoluúčast bude pouze ve výši 11.200,-Kč) /Usnesení č. 225/
7. Proplacení výše nájemného Římskokatolické církvi za objekt fary č.p. 44 - do konce roku 2017 /Usnesení č. 226/
8. Stanovení nové výše nájemného v objektu „Hostince Na Faře“ od 01. 01. 2018 stanovuje ve výši 3.000,- Kč za měsíc. (Bylo 2.500,-Kč) /Usnesení č. 227/
9. Dokumentaci od firmy ProjektEL, s.r.o. Klatovy, ve stupni k ÚS, „Vrčeň, Draha – vNN“ a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu a dále souhlas se stavbou a stavbou na sousedních pozemcích v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 228/
III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce zadáním provedení studie proveditelnosti na akci „ Přístavba ZŠ Vrčeň“ vybranému zhotoviteli /Usnesení č. 220/
2. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace od Plzeňského kraje ve výši 25.000,- Kč vč. DPH na „Variantní studie odkanalizování obce Vrčeň“ /Usnesení č. 224/
IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Nabídky na zhotovení PD na akci „Přístavba ZŠ Vrčeň“
2. Nabídku a omluvy z výběrového řízení na zhotovení územního plánu obce Vrčeň
3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
4. Objednávku na opravy místního vodovodu společností Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec , a.s.
5. Oznámení o provedení kontroly krajským úřadem PK ve věci účelové dotace z PSOVPK 2017 (20. 09. 2017 v ZŠ Vrčeň)
6. Předávací protokol se společností OMEXOM GA Energo, s.r.o. (Stavba na poz. parc.č. 1224/1 v k.ú. Vrčeň pro ČEZ Distrubuce, a.s.)
7. Předávací protokol se společností Elektromontáže Touš s.r.o. (Vrčeň, PJ, č.p. 148, Stížnost, NN, VN, TS, IE-12-0006133 pro objednatele ČEZ Distrubuce, a.s.)
8. Ověřenou dokumentaci z OVŽP MěÚ v Nepomuku na stodolu a přístavbu kolnu na poz. parc.č. 795/5 a poz. stp. č. 280 v k.ú. Vrčeň dle geometrického plánu č. 309-120/2017
9. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
10. Souhlas se zhotovením venkovního schodiště na pozemku p. Pečenky navazujícím na chodník na hrázi rybníka, a to při dodržení závazných norem ČSN EN a platné legislativy.
V.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
Ve Vrčeni dne 14. 08. 2017
Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                  
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Vyvěšeno: 21. 08. 2017
Sejmuto:   06. 09. 2017

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Lenka Roušalová a Ing. Vratislav Chodora /Usnesení č. 223/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 224/

2. Uzavření SOD na vypracování PD „Přístavba ZŠ Vrčeň“ s paní Vavříkovou za nabídkovou cenu 85.000,- Kč /Usnesení  č. 225/

3. Podání žádosti o dotaci na akci  „Přístavba ZŠ Vrčeň“ z dotačního titulu vyhlášeného MAS sv. Jana Nepomuckého /Usnesení č. 226/

4. Uzavření SOD na zhotovení územního plánu obce Vrčeň se společností  AIP spol. s r.o. Plzeň, za cenu 323.106,- Kč vč. DPH /Usnesení č. 227/

5. Přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 25.000,- Kč vč. DPH na „Variantní studie odkanalizování obce Vrčeň“ /Usnesení č. 228/

6. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce s Mikroregionem Nepomucko - nákup kompostérů z projektu Mikroregionu Nepomucko ve výši 74.799,- Kč. (Předfinancování celé částky. Spoluúčast bude pouze ve výši 11.200,-Kč) /Usnesení č. 229/

7. Proplacení výše nájemného Římskokatolické církvi za objekt fary č.p. 44 - do konce roku 2017 /Usnesení č. 230/

8. Stanovení nové výše nájemného v objektu „Hostinec Na Faře“ od 01. 01. 2018 stanovuje ve výši 3.000,- Kč za měsíc. (Bylo 2.500,-Kč) /Usnesení č. 231/

9. Dokumentaci od firmy ProjektEL, s.r.o. Klatovy, ve stupni k ÚS, „Vrčeň, Draha – vNN“ a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu a dále souhlas se stavbou a stavbou na sousedních pozemcích v k.ú. Vrčeň /Usnesení č. 232/


III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostu obce zadáním provedení studie proveditelnosti na akci „ Přístavba ZŠ Vrčeň“ vybranému zhotoviteli /Usnesení č. 233/

2. Starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace od Plzeňského kraje ve výši 25.000,- Kč vč. DPH na „Variantní studie odkanalizování obce Vrčeň“ /Usnesení č. 234/


IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Nabídky na zhotovení PD na akci „Přístavba ZŠ Vrčeň“

2. Nabídku a omluvy z výběrového řízení na zhotovení územního plánu obce Vrčeň

3. Rozpočtové opatření č. 4/2017

4. Objednávku na opravy místního vodovodu společností Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec , a.s.

5. Oznámení o provedení kontroly krajským úřadem PK ve věci účelové dotace z PSOVPK 2017 (20. 09. 2017 v ZŠ Vrčeň)

6. Předávací protokol se společností OMEXOM GA Energo, s.r.o. (Stavba na poz. parc.č. 1224/1 v k.ú. Vrčeň pro ČEZ Distrubuce, a.s.)

7. Předávací protokol se společností Elektromontáže Touš s.r.o. (Vrčeň, PJ, č.p. 148, Stížnost, NN, VN, TS, IE-12-0006133 pro objednatele ČEZ Distrubuce, a.s.)

8. Ověřenou dokumentaci z OVŽP MěÚ v Nepomuku na stodolu a přístavbu kolnu na poz. parc.č. 795/5 a poz. stp. č. 280 v k.ú. Vrčeň dle geometrického plánu č. 309-120/2017

9. Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10. Souhlas se zhotovením venkovního schodiště na pozemku p. Pečenky navazujícím na chodník na hrázi rybníka, a to při dodržení závazných norem ČSN EN a platné legislativy. (Na dotaz od firmy Innogy pro stavbu v ochranném pásmu plynovodu)


V.  Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.

 

Ve Vrčeni dne 14. 08. 2017


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                  

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 21. 08. 2017

Sejmuto:   06. 09. 2017

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!