verze pro tisk

USNESENÍ z XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

7. duben 2010

USNESENÍ z XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 29. 3. 2010 ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Richard Chodora, Jiří Strolený

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

1) Rozpočet Obce Vrčeň na rok 2010.

2) Kupní smlouvu mezi Obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Petrem Maškem, dále jako prodávající a V. V. , bytem …….., dále jako kupující pozemkovou parcelu č. 1248/7 o výměře 61m² v k.ú. Vrčeň za 2. 135,- Kč.

3) Záměr Obce Vrčeň, kterým se oznamuje pronájem nemovitého majetku – pozemkové parcely č. 1187/1, resp. její části o výměře 120m² v k.ú. Vrčeň předem určenému zájemci.

4) Smlouvu o pronájmu mezi Obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Petrem Maškem, dále jako pronajímatel a panem J. Č. a paní A. Č., oba bytem ………dále jako nájemce, části obecního pozemku č. 1187/1, resp. její části o výměře 120m² v k.ú. Vrčeň za finanční částku 120,- Kč za kalendářní rok.

5) Prominutí poplatku za likvidaci TKO pro rok 2010 L. B., manželům B. z …… a snížení poplatku za likvidaci TKO pro rok 2010 J. V. a J. B. z ……

6) Smlouvu o půjčce uzavřenou podle ust. § 657 a násl. Občanského zákoníku v platném znění uzavřenou mezi Obcí Vrčeň, IČ: 00257427, zast. starostou obce Petrem Maškem, jako dlužníkem a Obcí Srby, IČ: 00574236, zast. starostou obce Františkem Špetou, jako věřitelem za účelem dočasného podílu věřitele na finanční zajištění projektu: „Divadelním představením k rozvoji Mateřské školy Vrčeň“, podaného u SZIF v Českých Budějovicích ve výši 350, 000,- Kč na úhradu faktury za výměnu oken v Mateřské škole Vrčeň.

7) Dodatek č. 1/2010 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na rok 2010 ve výši 12. 800,- Kč.

8) Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009.

9) Rozhodnutí starosty obce č. 1/2010, kterým se stanoví dle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. § 102 odst. 2 písm. b), příspěvkovým organizacím – Základní a Mateřské škole – zřízených Obcí Vrčeň, vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s § 9 odst. 3, písm. c) zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) Rozpočtové opatření č. 1/2010 – zapojení půjčky od Obce Srby na základě „Smlouvy o půjčce“ do rozpočtu Obce Vrčeň a její použití na úhradu výdajů na kapitole 3111 předškolní zařízení na akci „Divadelním představením k rozvoji MŠ.

11) Předloženou JPD – „Terénní úpravy, dětské hřiště s chatkami č. parc. 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, v k.ú. Vrčeň, stavebníka T. P. bytem …….

III. Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:

1) Žádost o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2009 od Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace v celkové výši 10.618,32 Kč. Zůstatek bude vrácen na účet Obce Vrčeň.

2) Žádost o rozdělení kladného hospodářského výsledku za rok 2009 od Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace v celkové výši 35.125,88 Kč. Zůstatek bude vrácen na účet Obce Vrčeň.

IV. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace podané starostou obce.

2) Zprávu o činnosti ZO od minulého VZ ZO.

3) Oznámení o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci programu rozvoje venkova se SZIF v Českých Budějovicích na projekt: „Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury v obci Vrčeň.

4) Zápis z jednání Školské rady Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace ze dne 1. 3. 2010.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1) Řešit připomínky vzešlých z diskuse občanů.


Ve Vrčeni dne 29. 3. 2010


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!