verze pro tisk

USNESENÍ z XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

2. červenec 2014

USNESENÍ z XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 30. 06. 2014 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Tomáš Chouň, Jiří Strolený /Usnesení č. 200/
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Program XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 201/
2.Smlouvu o pronájmu části poz. parc. č. 1206/1 o výměře 400 m² v k.ú. Vrčeň p. Petru Hortenskému, Vrčeň 151, 335 41 Vrčeň, za finanční částku 1,- Kč/m²/rok a to od 1.7.2014.
/Usnesení č. 202/
3.Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 7. 2014.
/Usnesení č.203/
4.Účetní závěrku Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 836,17 Kč. /Usnesení č.204/
5.Účetní závěrku Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem 13.463,19 Kč. /Usnesení č.205/
6.Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem 878.224,97 Kč. /Usnesení č.206/
7.Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. /Usnesení č.207/
8.Převod hospodářského výsledku Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů v poměru: Do rezervního fondu 336,17 Kč, do fondu odměn 500,-Kč. /Usnesení č.208/
9.Převod hospodářského výsledku Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů v poměru: Do rezervního fondu 3.463,19 Kč, do fondu odměn 10.000,-Kč. /Usnesení č.209/
10.Převod hospodářského výsledku Obce Vrčeň za rok 2013 ve výši 878.224,97 Kč.
/Usnesení č.210/
11.Souhlas Obce Vrčeň se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku, o.s. pro období roků 2015 – 2020. /Usnesení č.211/
12.Závěřečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013. /Usnesení č.212/
13.Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pro rok 2014.
/Usnesení č.213/
III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1.Rozpočtové opatření č.1/2014, kterým se navyšují příjmy nad rámec schváleného rozpočtu
a následně se zařazují do výdajů v rámci dotací na VOLBY do EP.
2.Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013.
3.Zprávu Evy Beránkové, ředitelky MŠ Vrčeň, o stavebních úpravách malého charakteru a odstraňení vážných závad v objektu budovy MŠ Vrčeň v době hlavních prázdnin.
4.Zprávu starosty obce o již uskutečněných a zdařilých akcích v naší obci ať kulturních či obecních (oprava komunikace aj.), o nutnosti vyřešit během prázdnin opravu střechy na budově ZŠ Vrčeň a o akcích, které se budou v naší obci konat během léta a končit 31. 8. 2014 akcí „Dnem řemesel“.
IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1.   Řešit úkoly vzešlé z bodu „Diskuze“ (vyhotovení jedné informační tabule pro „Historickou
modelovou železnici Vrčeň“ p. Jaroslava Navrátila i s jejím umístěním na vhodném místě ke
spokojenosti obou zúčastněných stran).
- Výrobu zajistí p. Tomáš Chouň.
- Sponzor informační tabule p. Vratislav Chodora st.
Ve Vrčeni dne 30. 06. 2014
Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Eva Beránková - místostarostka obce
Vyvěšeno: 02. 07. 2014
Sejmuto: 18. 07. 201

I. Zastupitelstvo obce volí:
1.  Ověřovatele zápisu ve složení: Tomáš Chouň, Jiří Strolený /Usnesení č. 200/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program XVIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 201/

2. Smlouvu o pronájmu části poz. parc. č. 1206/1 o výměře 400 m² v k.ú. Vrčeň p. Petru Hortenskému, Vrčeň 151, 335 41 Vrčeň, za finanční částku 1,- Kč/m²/rok a to od 1.7.2014./Usnesení č. 202/

3. Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 6/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu s účinností od 1. 7. 2014.  /Usnesení č.203/

4. Účetní závěrku Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 836,17 Kč. /Usnesení č.204/

5. Účetní závěrku Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem 13.463,19 Kč. /Usnesení č.205/

6. Účetní závěrku Obce Vrčeň za rok 2013 s kladným hospodářským výsledkem 878.224,97 Kč. /Usnesení č.206/

7. Závěrečný účet obce za rok 2013, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. /Usnesení č.207/

8. Převod hospodářského výsledku Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů v poměru: Do rezervního fondu 336,17 Kč, do fondu odměn 500,-Kč. /Usnesení č.208/

9. Převod hospodářského výsledku Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace za rok 2013 dle zákona č. 250/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů v poměru: Do rezervního fondu 3.463,19 Kč, do fondu odměn 10.000,-Kč. /Usnesení č.209/

10. Převod hospodářského výsledku Obce Vrčeň za rok 2013 ve výši 878.224,97 Kč. /Usnesení č.210/

11. Souhlas Obce Vrčeň se zařazením správního území obce do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku, o.s. pro období roků 2015 – 2020. /Usnesení č.211/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č.1/2014, kterým se navyšují příjmy nad rámec schváleného rozpočtu a následně se zařazují do výdajů v rámci dotací na VOLBY do EP.

2. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2013.

3. Závěřečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013.

4. Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pro rok 2014.

5. Zprávu Evy Beránkové, ředitelky MŠ Vrčeň, o stavebních úpravách malého charakteru a odstraňení vážných závad v objektu budovy MŠ Vrčeň v době hlavních prázdnin.

4. Zprávu starosty obce o již uskutečněných a zdařilých akcích v naší obci ať kulturních či obecních (oprava komunikace aj.), o nutnosti vyřešit během prázdnin opravu střechy na budově ZŠ Vrčeň a o akcích, které se budou v naší obci konat během léta a končit 31. 8. 2014 akcí „Dnem řemesel“.

IV.  Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Řešit úkoly vzešlé z bodu „Diskuze“ (vyhotovení jedné informační tabule pro „Historickou modelovou železnici Vrčeň“ p. Jaroslava Navrátila i s jejím umístěním na vhodném místě ke spokojenosti obou zúčastněných stran).

- Výrobu zajistí p. Tomáš Chouň.

- Sponzor informační tabule p. Vratislav Chodora st.

Ve Vrčeni dne 30. 06. 2014


Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 02. 07. 2014                                                                           Sejmuto: 18. 07. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!