verze pro tisk

USNESENÍ z XX. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

29. červen 2010

USNESENÍ z XX. zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 21. 6. 2010 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Jiří Strolený, Ing. Richard Chodora

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČO: 00257427, zastoupenou Petrem Maškem, starostou obce a firmou ARBOCOM, s.r.o., se sídlem Klášterecká 40, 335 01 Nepomuk, IČO: 29084245, zastoupenou panem Václavem Kovářem, jednatelem společnosti o zřízení věcného břemene, kde nový nabyvatel st.p. č. 41 a poz. parc. - zahrady parc.č. 72 v k.ú. Vrčeň se tímto zavazuje k umožnění bezúplatné realizace stavebně-technické akce – inženýrské sítě – kanalizační přípojka od budoucí MDČOV (od č.p. 12) do řeky Úslavy – formou zřízení věcného břemene k poz. stp.č. 41 a poz. parc. č. 72 v k.ú. Vrčeň.

2) Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Vrčeň, zastoupenou starostou obce Petrem Maškem, se sídlem Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk a městem Nepomuk, zastoupenou starostou města p. Jiřím Maškem, se sídlem Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, týkající se přenesené působnosti v zaevidovávání do informačního systému evidence obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátku trvalého pobytu, popř. ukončení pobytu na území České republiky.

3) Závěrečný účet obce Vrčeň za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň, IČ: 00257427 za rok 2009 bez výhrad.

4) Prodloužení splacení krátkodobého úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 0102829469 ze dne 15. 10. 2009 mezi Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 14000, IČ: 45244782 a obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČ: 00257427 v termínu do 30. září 2010.

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace podané starostou obce.

2) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.

3) Závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2009 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko, IČ: 68783922 za rok 2009.

4) Přidělení finanční dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2010 – část A) ve výši 200 000 Kč.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi a místostarostce řešit přípravu dlouhodobě plánovaných projektů.


Ve Vrčeni dne 21. 6. 2010


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!