verze pro tisk

USNESENÍ z XXI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

21. září 2010

USNESENÍ z XXI. zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 6. 9. 2010 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1) Ověřovatele zápisu ve složení: Emílie Harangová, Jiřina Šůsová

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem a firmou jako zhotovitelem JŠ střechy s.r.o., U Trati 336, 335 01 Nepomuk, zastoupenou p. Jiřím Štědronským, kde předmětem smlouvy je „Oprava objektu na stp. č. 23/3 v obci Vrčeň“.

Hlasování: pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželo se: 0 členů ZO

2) Zřizovatel Obecní knihovny Vrčeň, ev.č. 622 vedenou jako knihovna obsluhovaná - Obec Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, IČO: 257427, zastoupenou starostou obce Bc. Petrem Maškem, vydává Dodatek č. 2 ke knihovního řádu pro Obecní knihovnu Vrčeň, kde předmětem dodatku je poskytování a přístup k internetu pro knihovnu a občany.

Hlasování: pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželo se: 0 členů ZO

3) Rozpočtové opatření č. 4/2010, týkající se příjmu dotace od SZIF České Budějovice a posílení kapitoly 3639 – komunální rozvoj – na opravu budovy stp.č. 23/3.

Hlasování: pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželo se: 0 členů ZO

4) Úvěr od České spořitelny, a.s. Plzeň ve výši 3,5 mil. Kč s tím, že 2,0 mil. Kč budou použity na přeúvěrování stávajícího krátkodobého úvěru a zbylý 1,5 mil. Kč bude pokryt z dotace SFŽP ČR.

Hlasování: pro: 6 členů ZO, proti: 0 členů ZO, zdrželo se: 0 členů ZO

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Zprávy a informace podané starostou obce.

2) Zprávu o činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu za uplynulé období.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starostovi a místostarostce zajistit PD na opravu střechy objektu stodoly.


Ve Vrčeni dne 6. 9. 2010

Bc. Petr Mašek, starosta obce

Eva Beránková, místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!