verze pro tisk

USNESENÍ z XXIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2018

30. červenec 2018

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Eva Beránková a Marcela Nováková /Usnesení č.317 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program zasedání /Usnesení č. 318/

 2. Výjimku z počtu žáků ve školní družině ZŠ Vrčeň (o 4 žáky na každé oddělení ŠD) /Usnesení č. 319/

 1. Výjimku z počtu žáků ve II. a III. třídě ZŠ Vrčeň (o 4 žáky pro každou třídu) /Usnesení č. 320/

 2. Jmenování paní Renáty Šustrové do funkce ředitelky Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace s účinností od 1.9.2018 /Usnesení č. 321/

 1. Výzvu k podání nabídek a zadávací podmínky zadávacího řízení na akci „ Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň“ zpracované firmou Stavební poradna s.r.o., a seznam poptávaných firem /Usnesení č. 322/

 1. Uzavření příkazní smlouvy na vypsání zadávacího řízení na akci „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody ve Vrčeni“ firmou Stavební poradna s.r.o., za nabídkovou cenu 15.000,- Kč bez DPH /Usnesení č. 323/

 1. Smlouvu s firmou Swietelsky stavební s.r.o. na realizaci akce „Oprava místních komunikací v obci Vrčeň – IV. etapa“ /Usnesení č. 324/ (Aktualizace ceny ve výši 437.607,97Kč schválena na pracovní poradě ZO dne 3. 9. 2018, a to na základě předloženého podrobného rozpočtu prací). 

 1. Uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace č. 36662018 na projekt s názvem „Revitalizace aleje Svatopluka Čecha a stromů na zadní návsi obce Vrčeň“ /Usnesení č. 325/

 1. Smlouvu s firmou Arbocom, s.r.o. Nepomuk na realizaci akce „Revitalizace aleje Svatopluka Čecha a stromů na zadní návsi obce Vrčeň“ /Usnesení č. 326/

 1. Smlouvu o prodeji nemovitého majetku parc.č. 352 o výměře 827 m2 v k.ú. Vrčeň s firmou ZETEN spol. s r.o., IČ:48361330 /Usnesení č. 327/

 1. Smlouvu o prodeji nemovitého majetku části parc.č. 141 (nově 141/8) o výměře 62 m2 v k.ú. Vrčeň s panem Romanem Boudou, Plzeň /Usnesení č. 328/

 1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. /Usnesení č. 329/

 2. Výjimku z počtu žáků v obou třídách MŠ Vrčeň (o 4 žáky pro každou třídu) /Usnesení č. 330/

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

 1. Starostu a místostarosty obce provedením poptávkového řízení na dodavatele akce „2018 Příspěvek na věcné vybavení JSDHO Vrčeň“ a uzavření objednávky u vítězné firmy do max. výše 45.000,- Kč vč. DPH /Usnesení č. 331/

 2. Starostu a místostarosty obce k provedení dalších nezbytných kroků při zadávacím řízení na akci "Přístavby a stavební úpravy ZŠ Vrčeň"  /Usnesení č. 332/
 3. Starostu a místostarosty obce k provedení dalších nezbytných kroků při zadávacím řízení na akci "Rekonstrukce a modernizace úpravy vody v obci Vrčeň"  /Usnesení č. 333/

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Výsledky konkurzního řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky MŠ Vrčeň.
 2. Výsledky poptávkového řízení na akci Revitalizace aleje Svatopluka Čecha a stromů na zadní návsi obce Vrčeň“ – vítěznou firmou je Arbocom, s.r.o. Nepomuk.
 3. Výsledky poptávkového řízení na akci „Oprava místních komunikací v obci Vrčeň – IV. etapa“ 7 oslovených firem, 2 nabídky. Eurovia Silba a.s. – 386,- Kč/m2, Swietelsky stavební s.r.o. – 306,- Kč/m2.
 4. Zprávu o průběhu tvorby nového územního plánu obce Vrčeň.
 5. Kolaudační souhlas na připojení Vrtu HV 01 k vodovodní soustavě.
 6. Stížnost pana J. Č. na dopravní provoz v ulici „ V plaňkách“.
 7. Nabídku pana J. Č. na bezplatný úklid autobusové zastávky a opravu schodiště u vstupu do pošty.

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.


Ve Vrčeni dne 23. 07. 2018


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 30. 07. 2018

Sejmuto: 15. 08. 2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!