verze pro tisk

USNESENÍ z XXIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň,ze dne: 29.8.2022

31. srpen 2022

I.     Zastupitelstvo obce volí:

1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Lenka Roušalová a Mgr. Bc. Petr Mašek MBA, LL.M., DBA   /Usnesení č.330 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.    Program zasedání                                                                                                /Usnesení č. 331/

2.    Uzavření kupní smlouvy na prodej p.č. 795/7, v k.ú. Vrčeň za cenu 35 Kč/m2    /Usnesení č. 333/

3.    Volební komise zřízená podle příslušného volebního zákona bude plnit rovněž úkoly místní komise pro místní referendum. Výše odměny pro místní komisi pro místní referendum je stanovena následovně: předseda ve výši 500 Kč a člen komise ve výši

400 Kč.                                                                                                                  /Usnesení č. 334/ 

III. Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

1.      Konání místního referenda dle ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, a to na území obce Vrčeň, o otázce:

„Souhlasíte, aby obec Vrčeň učinila veškeré právní kroky k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem Opatského rybníka se současným nájemníkem Spolkem Vrčeň, dle nabídky Spolku Vrčeň projednané Zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2022?“  s následujícím odůvodněním:

Obec Vrčeň vyhlásila dne 13. 6. 2022 záměr na pronájem Opatského rybníka. Zastupitelstvo obce Vrčeň na svém veřejném zasedání dne 11. 7. 2022 nerozhodlo pro žádnou nabídku. Dle rozložení hlasů v zastupitelstvu dochází k patové situaci, kdy ani jedna nabídka nemá dostatečnou podporu zastupitelů. Část zastupitelů nadřazuje výši nabídnuté ceny nájmu nad podporu komunitního života v obci. V obci Vrčeň jsou v současnosti dva aktivní spolky, které se v obci zapojují do kulturního a společenského života. Prvním z nich je SDH Vrčeň a druhým Spolek Vrčeň, který žádal o pronájem výše uvedeného rybníku. Pokud nebude nájemní smlouva na Opatský rybník se Spolkem Vrčeň prodloužena, bude to znamenat zánik tohoto spolku a s tím související zrušení mnoha společenských akcí v obci a rozpuštění skupiny lidí, kteří mají zájem o dění v obci a jsou ochotni ve svém volném čase a na vlastní náklady zorganizovat různé akce pro širokou veřejnost. Prioritou Spolku Vrčeň není pouze pronájem vodní plochy, ale zejména udržování a rozvoj tohoto krajinného prvku. Jeho činnost za předchozích 10 let mluví sama za sebe. Než občanské sdružení Vrčeň (dnes Spolek Vrčeň) získalo Opatský rybník do nájmu, byl rybník využíván pro intenzivní chov ryb, stav rybníka a zejména jeho okolí byl žalostný. Po získání Opatského rybníka do nájmu spolkem se postupně začaly dít změny. Spolek, který momentálně čítá dvacet jedna aktivních členů, provedl zejména v okolí rybníku řadu úprav, které zcela změnily vzhled tohoto krajinného prvku. Spolek Vrčeň je neziskovou organizací a není schopen konkurovat cenou za pronájem rybníka, na misku pomyslných vah dává a nabízí právě svou další činnost pro obec, kterou specifikoval ve své nabídce, kterou projednalo Zastupitelstvo obce Vrčeň na svém

zasedání dne 11. 7. 2022.                                                                        /Usnesení č. 332/

                                         

IV. Zastupitelstvo obce stanovuje:

1.    Termín konání místního referenda na pátek 23. září 2022 v době od 14,00 do 22,00 hodin a sobotu 24. září 2022 v době od 8,00 do 14,00 hodin (tj. souběžně s konáním

voleb do Zastupitelstva obce Vrčeň a Senátu Parlamentu České republiky); /Usnesení č. 332/

V. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.      Rozpočtové opatření č. 5/2022

2.      Rozpočtové opatření č. 6/2022

3.      Rozpočtové opatření č. 7/2022

4.      Rozpočtové opatření č. 8/2022 

VI. Zastupitelstvo obce ruší:

1.    Usnesení č.58/2019 o uzavření budoucí smlouvy kupní                              /Usnesení č. 335/

VII. Zastupitelstvo obce pověřuje / ukládá:

1.    Starostovi obce zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v souladu se zněním

 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů; /Usnesení č. 332/

2.    Starostovi obce zařadit do rozpočtu roku 2022 potřebné finanční prostředky na technické

 zabezpečení konání místního referenda v částce 2 000 Kč.                         /Usnesení č. 332/

3.    Starostovi a místostarostům řešit podněty vzešlé z diskuze.                    /Usnesení č. 336/                                

 Ve Vrčeni dne 29.8.2022

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce                                       Ing. Vratislav Chodora -  starosta  obce

Vyvěšeno:  31.8.2022 , Sejmuto:   16.9.2022

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!