verze pro tisk

USNESENÍ z XXIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2018

25. září 2018

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Mgr. Lenka Roušalová /Usnesení č.334 /

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program zasedání /Usnesení č. 335/

2. Smlouvu s Plzeňským krajem na akci 2018 Příspěvek na věcné vybavení JSDHO Vrčeň ve výši dotace 22.272,- Kč /Usnesení č. 336/

3. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň“

- vítězným uchazečem je firma VODASERVIS s.r.o. s nabídkovou cenou 1.349.010,- Kč bez DPH /Usnesení č. 337/

4. Uzavření smlouvy o dílo s firmou VODASERVIS s.r.o. na zhotovení akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň“ za cenu 1.349.010,- Kč bez DPH /Usnesení č. 338/

5. Záměr o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.141/4 o výměře 6 m2 /Usnesení č. 339/

6. Přijetí finančního příspěvku z MK ČR na obnovu kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého ve výši dotace 60.000,- Kč /Usnesení č. 340/

7. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z programu PSOV PK 2018 - Územní plány na akci Územní plán Vrčeň ve výši dotace 210.000,- Kč /Usnesení č. 341/

8. Rozpočtové opatření č.4/2018 /Usnesení č. 342/

9. Souhlas obce s realizací projektu „Modernizace autobusových čekáren Mikroregionu Nepomucko“

/Usnesení č. 343/

10. Záměr realizace naučné stezky Mikroregionu Nepomucko a obce Tojice, která bude značena z obce

Tojice na vrchol „Štědrý částečně vedené v k.ú. Vrčeň (napojení na NS Vrčeň) /Usnesení č. 344/

11. Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Srby na realizaci akce „Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň“ /Usnesení č. 345/

12. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z programu PSOV PK 2018 - Projekty obcí na akci „Oprava místních komunikací v obci Vrčeň - 4. etapa“

ve výši dotace 200.000,- Kč /Usnesení č. 346/

13. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č.141/4 o výměře 6 m2 s J.H. a R.H. bezúplatně /Usnesení č. 347/

14. Vodné pro rok 2019 ve výši 40,- Kč s DPH /1m3 pitné vody /Usnesení č. 348/

15. Vytvoření povinné rozpočtové rezervy pro vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 25.000,- Kč /rok /Usnesení č. 349/

16. Odpis pohledávky (neekonomické vymáhání) ve výši 7.215,- Kč firmě Zdeněk Kašpar, Dvorec. /Usnesení č. 350/

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostu obce rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podle doporučení hodnotící komise v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „ Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň“ /Usnesení č. 351/

2. Starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „ Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň“ /Usnesení č. 352/

3. Starostu obce podpisem příkazní smlouvy s vítězem poptávkového řízení na výkon technického dozora investora (TDI) na akci: "Přístavba a stavební úpravy ZŠ Vrčeň"  /Usnesení č. 353/

4. Starostu obce podpisem příkazní smlouvy s vítězem poptávkového řízení na výkon technického dozora investora (TDI) na akci: "Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň"  /Usnesení č. 354/

IV. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Odborný posudek zpracovaný firmou Stavební poradna s.r.o., České Budějovice v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň“

2. Protokol z jednání hodnotící komise v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v obci Vrčeň“ včetně příloh.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2018

4. Zprávu o rekonstrukci veřejného osvětlení a obecního rozhlasu „Na Drahách“

V. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze. /Usnesení č. 353/

(Úklid dřeva z poražených lip, opravu hodin na věži kostela.)


Ve Vrčeni dne 17.09.2018


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce


Vyvěšeno: 25.09.2018

Sejmuto: 10.10.2018

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!