verze pro tisk

USNESENÍ ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň

4. říjen 2002

USNESENÍ ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 4. 10. 2002 od 19.00 hod. v hostinci Na Faře


ZO schvaluje:

a) Změnu rozpočtu obce na rok 2002.

b) Zrušení organizační složky obce Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih s účinností k 31. 12. 2002.

c) Zrušení organizační složky obce Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih s účinností k 31. 12. 2002.

d) Zřízení příspěvkové organizace obce Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2003. Příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce.

e) Zřízení příspěvkové organizace obce Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih,

f) příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2003. Příspěvková organizace převezme veškerá práva a povinnosti vztahující se k rušené organizační složce.

g) Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih , příspěvková organizace.

h) Schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň-jih , příspěvková organizace.

i) OZV č. 1/2002 "o poplatcích za připojení na veřejné sítě"

j) Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod odběratelem s firmou KAV, a.s. Starý Plzenec.

k) Nájemní smlouvu s firmou Eurotel Praha, spol. s r.o. ohledně pronájmu obecního pozemku parc. č. 288/2 o výměře 115 m2.


ZO bere na vědomí:

a) Finanční hospodaření obce za 1-8/2002.

b) Zprávu o činnosti ZO Vrčeň od III. veřejného zasedání.

c) Zprávu starosty obce.


ZO ukládá:

  1. Starostovi obce:

a) Podat žádost o zařazení příspěvkových organizací do sítě škol, předškolních a školských zařízení ve smyslu ust. § 13a, odst. 4, zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění.

b) Zapsat příspěvkové organizace do obchodního rejstříku ve smyslu ust. § 27, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

c) Zapsat příspěvkové organizace do Ústředního věstníku ČR, ve smyslu ust. § 27, odst. 4, zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

  1. Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Vrčeň, 4. 10. 2002


Petr MAŠEK - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]