verze pro tisk

USNESENÍ ze IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2015

8. duben 2015

USNESENÍ z IV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 30.3.2015 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Vratislav Chodora a Jiří Strolený /Usnesení č. 53/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:

 • Zahájení

 • Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

 • Rozpočet obce na rok 2015

 • Rozpočtová změna č. 1/2015

 • Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém zasedání dne 16. 3. 2015

 • Různé

 • Diskuse

 • Usnesení

 • Závěr

/Usnesení č. 54/

2. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje rozpočet obce na rok 2015. /Usnesení č. 55/

3. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015. /Usnesení č. 56/

4. Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty, místostarostů (1. místostarosta 60% / 2. místostarosta 40%) obce a neuvolněných předsedů výborů a komisí a členů zastupitelstva v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. /Usnesení č. 57/

5. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje stanovení jednotných cen za pronájem či prodej pozemků ve vlastnictví obce Vrčeň. Pronájem za 1 Kč /m2/rok a prodej za 35 Kč /m2/. Usnesení č. 58/

6. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje vybudování zábradlí při novém chodníku na „Vyšehrad“. Návrh zábradlí a cena bude zpracována předem. /Usnesení č. 59/

7. Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu s p. Eduardem Gandinem o možnosti provést stavbu na cizím pozemku – jedná se o stavbu plynové přípojky na pozemku č. parc .1188/2 v k.ú. Vrčeň , který je v majetku obce Vrčeň. /Usnesení č. 60/

 

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. ZV akce „ Vrčeň – Vrt HV 01“ - závěrečná kontrola na místě 23.3.2015

 2. Informace z porady starostů okresu Plzeň – jih PK

 3. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí Zápis a usnesení ze Shromáždění zástupců svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 26.2.2015 v aule Základní školy ve Štěnovicích

 4. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost p. Pavly Hurychové o pronájem pozemku 41/4 v k.ú. Vrčeň a souhlasí s vyhlášením záměru o pronájmu nemovitosti.

 5. Žádost o opravu nátěrů dřevěných lavic a stolů, které jsou umístěny „na návsi před konzumem a u rybníka“

 6. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost Ing. Richarda Chodory a souhlasí s pronájmem plochy pro stánek s občerstvením „zdarma“.

 7. Posouzení OZV 1/2015 zpracované MV ČR – je v souladu se zákonem

 8. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost p. Eduarda Gandina o povolení kácení 2 stromů (smrků) na parc.č.st.133 v k.ú. Vrčeň.

 9. Oznámení o zahájení společného řízení- „Sklad nářadí Vrčeň“ - p. P. Hortenský

 10. Zastupitelstvo obce Vrčeň bere na vědomí žádost Evy Beránkové o udělení souhlasu s výjimkou - navýšení kapacity tříd MŠ Vrčeň na 2 x 28 dětí.

 11. Stížnost /žádost/ o odstranění autovraku.


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

 2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze (Ing. G. Křelovcová, p. Tuháčková, a další).


Ve Vrčeni dne 30. 3. 2015


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 8.4. 2015

Sejmuto: 22.4. 2015

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!