verze pro tisk

USNESENÍ ze VI. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2015

29. září 2015

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Zastupitelstvo obce volí ověřovatele: Ing. Vratislav Chodora a Jiří Strolený. /Usnesení č. 77/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení.

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.

3. Rozpočtové opatření č. 4 (zaúčtování dotace).

4. Rozpočtové opatření č. 5 (drobné přesuny položek).

5. Smlouva s PK o poskytnutí účelové dotace č. A173/PSOV-2015.

6. Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GaSNet, s.r.o., Ústí nad Labem,

zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno a Ing. Daniel Šedivý, Nepomuk, na

uložení plynovodní přípojky č. stavby 9900075454 v k.ú. Vrčeň.

7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vodovodní přípojky

do zahradního domku v k.ú. Vrčeň pro Jiřinu Žákovou, Vrčeň a Pavla Žáka,

Plzeň.

8. Dohoda s KAV Starý Plzenec, a.s., sloužící pro veřejnou potřebu o výši

přiměřeného zisku z vodného a stočného a jejich vzájemných právech a

povinnostech.

9. Různé.

10. Diskuse.

11. Usnesení.

12. Závěr.

/Usnesení č. 78/

2) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Rozpočtové opatření č. 5 (drobné

přesuny položek).

/Usnesení č. 79/

3) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu s PK o poskytnutí účelové

dotace č. A173/PSOV-2015.

/Usnesení č. 80/

4) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s

RWE GaSNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zast. RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno

a Ing. Daniel Šedivý, Nepomuk, na uložení plynovodní přípojky č. stavby

9900075454 v k.ú. Vrčeň.

/Usnesení č. 81/

5) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene vodovodní přípojky do zahradního domku v k.ú. Vrčeň pro

Jiřinu Žákovou, Vrčeň a Pavla Žáka, Plzeň.

/Usnesení č. 82/

6) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Dohodu s KAV Starý Plzenec, a.s.,

sloužící pro veřejnou potřebu o výši přiměřeného zisku z vodného a stočného a

jejich vzájemných právech a povinnostech.

/Usnesení č. 83/


III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 4 (zaúčtování dotace).

 2. faktura KaV Starý Plzenec a.s.

 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 – ZŠ Vrčeň

 4. Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veř. nahl.

 5. Zpráva ředitele ZŠ Mgr. Pavla Maršalíka o potřebách školy na nadcházející období

 6. Odstoupení od nájemní smlouvy – p. T. Pečenka

 7. Žádost o koupi pozemků – p. J. Kozák

 8. Žádost o koupi pozemku – p. Motyčka

 9. Nabídka nádob ke sběru tříděného odpadu

 10. Stížnost na volné pobíhání psů v obci – p. Kučerová Vlasta


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.

 2. Řešit připomínky vzešlé z diskuze

 3. pověřuje starostu k objednání /nákupu nádoby 240 l na kovy a 2,5 m3 (použitá) na plasty.

Ve Vrčeni dne 22. 9. 2015


Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno: 29. 9. 2015

Sejmuto: 14. 10. 2015

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!