verze pro tisk

USNESENÍ ze VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

29. březen 2004

USNESENÍ ze VII. veřejného zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne 29. 3. 2004 v hostinci Na Faře


Zastupitelstvo obce:


I. Volí:

a) Členy návrhové komise ve složení:

  • Jiří Strolený
  • Vratislav Chodora

b) Ověřovatele zápisu z řad ZO:

  • Eva Beránková
  • Emílie Harangová


II. Schvaluje:

a) Závěrečný účet obce za rok 2003.

b) Rozpočet obce na rok 2004

c) OZV č. 1/2004 „Požární řád obce“

d) Záměr obce o odprodej obecních pozemků st. par. č. 110 o výměře 68 m2 a parc. č. 636/7 o výměře 478 m2 pro p. Josefa Šneberka, Vrčeň č.p. 51.

e) Záměr obce o odprodej části obecního pozemku par. č. 1204/1 o výměře 68 m2 o výměře cca 20 m2 pro p. Zdeňka Rendla, Vrčeň č.p.

f) Návrh erbu a vlajky obce.


III. Bere na vědomí:

a) Zprávu starosty obce.

b) Zprávu o činnosti OZ za uplynulé období od VI. VZ ZO.

c) Zprávu o přezkoumání fin. hospodaření obce za rok 2003


IV. Ukládá:

starostovi obce a místostarostce obce:

a) Řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse. (Dále viz. zápis).

b) Podílet se na zajištění LSPP v Nepomuku i pro další období.


Vrčeň, 29. 3. 2004


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]