verze pro tisk

USNESENÍ ze VII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň - 2015

22. prosinec 2015

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Lenka Roušalová a Marcela Nováková

/Usnesení č. 84/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje následující program zasedání:

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2015
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2015
 5. Rozpočet obce na rok 2016
 6. OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. Strategický program rozvoje obce na období 2016-2020
 8. Dodatky ke smlouvám s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň na odpadové hospodářství
 9. Smlouva s DSO Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství – sběr nebezpečných odpadů na období let 2016-2019
 10. Záměr o prodeji poz. parc.č. 795/10 v k.ú. Vrčeň
 11. Smlouva o výpůjčce s městem Nepomuk - zapůjčení kompostérů.
 12. Smlouvy o výpůjčkách s občany obce Vrčeň – zapůjčení komposterů
 13. Žádost o fin. příspěvek – dotaci ve výši 21.184,-Kč - Mikroregion Nepomucko
 14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko
 15. Smlouva s Plzeňským krajem o poskytnutí věcného daru č. 33732015 ve výši 9.960,-Kč – projekt „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“
 16. Rozhodnutí o vedení daru (stromků) v majetkové evidenci obce
 17. Snížení kapacity ZŠ Vrčeň, p.o.
 18. Určení ceny vodného s účinností od 1. 1. 2016
 19. Různé
 20. Diskuse
 21. Usnesení
 22. Závěr

/Usnesení č. 85/

2) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje rozpočet obce Vrčeň na rok 2016

/Usnesení č. 86/

3) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

/Usnesení č. 87/

4) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Strategický program rozvoje obce na období 2016-2020 /Usnesení č. 88/

5) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu s DSO Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství – sběr nebezpečných odpadů na období let 2016-2019

/Usnesení č. 90/

6) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Záměr o prodeji poz. parc.č. 795/10 v k.ú. Vrčeň

/Usnesení č. 91/

7) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu o výpůjčce s městem Nepomuk – zapůjčení kompostérů.

/Usnesení č. 92/

8) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvy o výpůjčkách s občany obce Vrčeň – zapůjčení komposterů (21 smluv)

/Usnesení č. 93/

9) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Žádost o fin. příspěvek – dotaci ve výši 21.184,-Kč - Mikroregion Nepomucko

/Usnesení č. 94/

10) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko

/Usnesení č. 95/

11) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí věcného daru č. 33732015 ve výši 9.960,-Kč – projekt „Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“

/Usnesení č. 96/

12) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje vedení daru (stromků) v majetkové evidenci obce po dobu 5-ti let tj. do roku 2020

/Usnesení č. 97/

13) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje snížení kapacity ZŠ Vrčeň, p.o. na 85 žáků

/Usnesení č. 98/

14) Zastupitelstvo obce Vrčeň schvaluje určení ceny vodného s účinností od 1. 1. 2016 na 30,-Kč/m³ včetně DPH

/Usnesení č. 99/

15) Rozpočtové opatření č. 7/2015 (drobné přesuny položek)

/Usnesení č. 100/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 6/2015 (drobné přesuny položek)
 2. Starosta obce vydává příkaz k inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2015
 3. Rozpočet Mikroregionu Nepomucko na období 2016
 4. Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň–jih pro odpadové hospodářství na rok 2016
 5. Informaci starosty o stanovení měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi k řešení odnětí pozemku bývalé pískovny z ochrany ZPF a následnou změnu kultury pozemku na plochu ostatní (z orné půdy).
 2. Evidovat došlé připomínky k budoucí změně územního plánu obce Vrčeň.
 3. Zastupitelstvo obce Vrčeň ukládá starostovi a místostarostovi řešení podnětů vzešlých z diskuze.
 4. Starostovi obce zajistit pachtovní smlouvu s Vrčeňskou zemědělskou, a.s. na pronájem obecních pozemků na zkrácené období - na základě proběhlé digitalizace obce Vrčeň.

V. Zastupitelstvo obce pověřuje:

 1. Zastupitelstvo obce Vrčeň pověřuje starostu podpisem dodatků ke smlouvám s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň na odpadové hospodářství

/ Usnesení č. 89/

Ve Vrčeni dne 21.12. 2015

Tomáš Chouň – 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

Vyvěšeno: 22. 12. 2015

Sejmuto: 06. 01. 2016

 1. Starostovi obce zajistit pachtovní smlouvu s Vrčeňskou zemědělskou, a.s. na pronájem obecních pozemků na zkrácené období – na základě proběhlé digitalizace obce Vrčeň.

Autor:

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!