verze pro tisk

USNESENÍ ze VII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

2. duben 2008

USNESENÍ ze VII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 31. 3. 2008 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni


I. Zastupitelstvo obce volí :

 1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová a Emílie Harangová.

II. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:

 1. Rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Vrčeň za rok 2007.
 2. Rozdělení kladného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Vrčeň za rok 2007.
 3. Závěrečnou zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2007.
 4. Rozpočet obce na rok 2008 .
 5. Smlouvu s HZS PK o bezúplatném převodu majetku (účetní hodnota 298.103,45 Kč).
 6. Dodatek č. 1/2008 k uzavřené Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.
 7. Kupní smlouvu mezi Obcí Vrčeň a Vladimírem Valentini, Březohorská 447, Příbram (přechodně Vrčeň 14) na prodej pozemku parc.č. 1256 o výměře 15 m², včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 20453D_2 o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice veřejné mobilní telekomunikační sítě mezi Obcí Vrčeň a firmou Vodafone Czech Republic, a.s. na nájem pozemků parc.č. 1211, parc.č. 174 (PK) a 333 (PK).
 9. Odměny členů Zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č. 79/2008 Sb., s účinností od 1. 4. 2008.
 10. Usnesení Zastupitelstva obce, kterým zplnomocňuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření během roku.
 11. Vyhodnocení obdržených nabídek a následné jednání s firmou EUROVIA Silba, a.s. Plzeň k podrobné rozvaze na zhotovení akce – „Oprava MK Na Drahách“.
 12. Odkoupení nemovitosti čp. 12 v obci Vrčeň od budoucí ZOD Vrčeň.
 13. Umístění kamerového (webového) systému v naší obci před budovou čp. 12 pro monitorování horní části návsi.


III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Zprávu starosty obce.
 2. Zprávu o činnosti zastupitelstva obce od minulého veřejného zasedání.
 3. Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Nepomucko na rok 2008.
 4. Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství na rok 2008.
 5. Diskusi


IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit připomínky občanů vzešlých z diskuse.


Ve Vrčeni, 31. 3. 2008


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 1.4.2008 | Sejmuto: 16.4.2008

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]