verze pro tisk

Usnesení ze XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň

26. červen 2013

konaného dne: 24. 06. 2013 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

Ověřovatele zápisu ve složení: T. Chouň, E. Harangová /Usnesení č. 157/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Program XIII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň /Usnesení č. 158/
 2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami – obcí Vrčeň jako objednatelem a firmou CHEMCOMEX Praha, a.s., jako zhotovitelem, týkající se prodloužení termínu zahájení vrtných prací až po sklizni obilovin. Předpokládaný termín zahájení prací je srpen 2013 a termín ukončení prací je do 4 měsíců od zahájení, nejpozději však do 31.12. 2013. /Usnesení č. 159/
 3. Dohodu o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č. 11097226 kde se smluvní strany – Státní fond životního prostředí ČR a Obec Vrčeň dohodly na úpravě soupisu dokladů a účtů uvedeného v Technické a finanční příloze k rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 11. 12. 2012. / Usnesení č.160/
 4. Dodatek ke smlouvě č. 11097226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, kde se smluvní strany Státní fond životního prostředí České republiky a Obec Vrčeň dohodly na změně bankovního spojení příjemce podpory, uvedeného v bodu 1., který se mění na: Česká národní banka, číslo účtu 94-8011361/0710. /Usnesení č. 161/
 5. Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Vrčeň za rok 2012 - bez výhrad. /Usnesení č. 162/
 6. Rozpočtové opatření č. 1/2013 ze dne 6. 6. 2013, ve kterém se navyšují příjmy i výdaje o částku 27. 600,- Kč /Usnesení č. 163/
 7. Rozpočtový výhled na období 2014 – 2015 ze dne 6. 6. 2013, který v roce 2014 odhaduje příjmy ve výši 4239,0 a výdaje ve výši 4239,0. V roce 2015 pak příjmy ve výši 4327,0 a výdaje ve výši 4327,0 /Usnesení č. 164/
 8. Dodatek č. 1 Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – Základní školy Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvkové organizace, mezi Obcí Vrčeň a Obcí Čížkov, mezi Obcí Vrčeň a Obcí Sedliště, mezi Obcí Vrčeň a Obcí Srby a mezi Obcí Vrčeň a Obcí Klášter. Tímto dodatkem se ruší bod IV. a V. smlouvy ze dne 20. 6. 2005 a dosavadní bod VI. smlouvy ze dne 20. 6. 2005 se označuje jako bod IV. /Usnesení č. 165/
 9. Kupní smlouvu mezi Obcí Vrčeň, jako prodávající a paní Hanou Polákovou, Stehlíkova 8, 301 00 Plzeň, jako kupující, kterou prodávající prodává st.parc. č. 259 o výměře 29 m² v k.ú. Vrčeň za cenu stanovenou dohodou mezi oběmi zúčastněnými stranami ve výši 1. 015,- Kč. /Usnesení č. 166/
 10. Kupní smlouvu mezi Obcí Vrčeň, jako prodávající a paní Danuší Žitkovou, Vrčeň 70, jako kupující, kterou prodávající prodává poz. p.č.1188/10 o výměře 68 m² v k.ú. Vrčeň za cenu stanovenou dohodou mezi oběmi zúčastněnými stranami ve výši 2. 380,- Kč. /Usnesení č. 167/
 11. Převod elektroměru a plynoměru objektu Vrčeň, čp. 44 (hostinec „Na Faře“) z Obce Vrčeň na pana Jiřího Maříka, Třemošná. /Usnesení č. 168/
 12. Zplnomocňuje starostu obce k uzavření budoucí smlouvy s Janem Potůčkem, bytem Plzeň, jakožto stávajícím administrátorem webových stránek obce na jejich rekonstrukci, ze stávajícího RS verze č. 1 na nový RS verze č. 3. Dle cenového tarifu poskytovatele služeb. /Usnesení č. 169/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

 1. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2012.
 2. Zápis a usnesení z jednání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství, konaného dne 2. 5. 2013 ve Štěnovicích.
 3. Protokol Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – jih č. 241/13/445 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 18. 6. 2013 u zaměstnavatele – Obce Vrčeň, Vrčeň 1. Veškeré plnění povinností ze strany obce je bez závad a nedostatků, ani žádná opatření k nápravě nebyla uložena.
 4. Informace starosty obce, které se týkají záležitostí obce a obecního úřadu.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. Starostovi a místostarostce řešit úkoly vzešlé z bodu „Diskuze“.
 2. Zajistit umístění dopravního zrcadla při výjezdu z MK na sil. č. III/17716.

Ve Vrčeni dne 24.6.2013

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce | Eva Beránková - místostarostka obce

[Nahoru ↑]