verze pro tisk

USNESENÍ ze XIV. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 09.11.2020

16. listopad 2020

I. Zastupitelstvo obce volí:

 1.  Ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Lenka Roušalová a p. Petr Marek /Usnesení č.180/


II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.     Program zasedání /Usnesení č. 181/

2.     Smlouva o poskytnutí dotace s Plzeňským krajem z programu Podpora zpracování projektových dokumentací /vodohospodářská infrastruktura 2020. /Usnesení č. 182/

3.     Záměr o prodeji části pozemku p.č. 1253 v k.ú. Vrčeň – oddělené nově vzniklé poz. parc.č. 1253/2 o výměře  2 m2; parc.č. 1253/3 o výměře 4 m2; parc.č. 1253/4 o výměře 7 m2 a stp.č. 286 o výměře 3 m2. Jedná se o zarovnání hranic dle skutečného stavu. /Usnesení č. 183/

4.     Zajištění 1x objemného odpadu ještě v roce 2020 /Usnesení č. 184/

5.     Smlouvu s firmou Telly s.r.o., IČO 046 68 529, na provoz pevné linky na OÚ Vrčeň /Usnesení č. 185/


III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1.      Žádost p. Pavla Velíška, bytem Vrčeň č.p. 30, o odkup části poz. parc.č. 1187/1, jako části stávající místní komunikace vedoucí k domu č.p. 30, o požadované výměře 80 m2 /Usnesení č. 186/


IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:

1. Starostu obce Ing. Chodoru podpisem smlouvy s Plzeňským krajem z programu „Podpora zpracování projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2020“. /Usnesení č. 187/

2.     Starostu obce Ing. Chodoru podpisem smlouvy o dílo na vyhotovení dokumentace „Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň, k I. stupni – etapa I. územní rozhodnutí, s vítěznou firmou AQUAŠUMAVA s.r.o., IČ: 64832911 /Usnesení č. 188/


V. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1.     Určeného zapisovatele zápisu ze zasedání ZO p. Petra Maška

2.   Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK z programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje č. H07/2020

3.    Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 60862020 z PK v rámci PSOV PK2020 určené na akci „Rekonstrukce MK a související výstavba propustku“

4.     Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 60992020 z PK v rámci dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 určené na akci „Dotace na provoz prodejny v obci Vrčeň“

5.  Oznámení o zahájení SŘ z odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv.

6.     Rozhodnutí z odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků.

7.     Soupisku provedených prací za 10/2020 od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., které tvoří nedílnou přílohu k předchozí objednávce na opravu místních komunikací, tzv. vícepráce.

8.     Rozpočtové opatření č. 7/2020

9.     Rozpočtové opatření č. 8/2020

10.  Revizi Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací z OŽP Plzeňského kraje

11.  Objednávku za zajištění zimní údržby MK (prohrnování a posyp) na období 11/2020 -03/2021 u p. Pavla Velíška, bytem Vrčeň č.p. 30

12.  Informaci starosty obce o průběhu opatření v souvislosti s COVID-19


VI.   Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi a místostarostům řešit dlouhodobě schválené úkoly.             


Ve Vrčeni dne 09. 11. 2020


Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. – místostarosta obce 

Ing. Vratislav Chodora – starosta obce


Vyvěšeno: 16. 11. 2020                                                                       

Sejmuto:   02. 12. 2020

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!