verze pro tisk

USNESENÍ ze XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň 2014

7. duben 2014

USNESENÍ ze XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň, konaného dne: 31. 03. 2014 od 19:00 hodin ve schůzovní místnosti na OÚ ve Vrčeni

I. Zastupitelstvo obce volí:

1. Ověřovatele zápisu ve složení: Jiřina Šůsová, Emílie Harangová /Usnesení č. 188/

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Program XVII. Zasedání zastupitelstva obce Vrčeň. /Usnesení č. 189/

2. Smlouvu na dobu neurčitou s Tomášem Chouněm, byt. Vrčeň č.p. 149, o pronájmu nebytových prostor 14 m² (bývalá šatna školníka s umývárnou) v objektu MŠ Vrčeň, za cenu 500,-Kč/měsíc. /Usnesení č. 190/

3. Smlouvu s vítěznou firmou STRABAG, a.s., Na Bělidle 21, Praha 5, na neinvestiční akci „Oprava místních komunikací v obci Vrčeň“ za cenu 229.999,10,-Kč. /Usnesení č. 191/

4. Smlouvu o prodeji poz. parc. č. 141/7 v k.ú. Vrčeň s Jiřinou Žákovou, Vrčeň č.p. 112, o výměře 3 m² (zarovnání hranic pozemku dle geom. plánu č. 232-139/2013) za cenu 35,-Kč/m². /Usnesení č. 192/

5. Zastupitelstvo obce schvaluje - na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončenému vrtu HV01, kde byla shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledky průzkumu, že tento vrt bude ve výhledu využit jako zdroj podzemní vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. /Usnesení č. 193/

6. Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji  na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou pro rok 2014 ve výši 13. 160,- Kč. /Usnesení č. 194/

7. Dodatek č. 2 k licenční smlouvě 1186/2007 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat MISYS-OBEC/V 11/UP 9, ev.č. 13274B, od poskytovatele GEPRO s.r.o., Štefánikova 52, Praha 5. /Usnesení č. 195/

8. Smlouvu č. OS201420000818 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/14, Praha 4. /Usnesení č. 196/

9. Rozpočet obce na rok 2014. /Usnesení č. 197/

10. Inventarizační zprávu obce za rok 2013. /Usnesení č. 198/

11. Jmenování Anny Friedové, Vrčeň č.p. 128, kronikářkou obce od r. 2014. /Usnesení č. 199/

III. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:

1. Informace starosty obce, které se týkají záležitostí obce a obecního úřadu.
2. Informaci ředitele ZŠ Vrčeň o Koncepci rozvoje školy na období školních roků 2012/2013 až 2017/2018.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

1. Starostovi obce připravit podklady k dotaci z PSOV Plzeňského kraje 2014 na činnost JSDHO Vrčeň.

Ve Vrčeni dne 31. 03. 2014

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce
Eva Beránková - místostarostka obce                   

Vyvěšeno:   07. 04. 2014
Sejmuto:    23. 04. 2014

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!