verze pro tisk

Nařízení obce Vrčeň č. 2/2003

5. únor 2008

Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém zasedání dne 29. 9. 2003 usneslo vydat na základě § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 11 téhož zákona a v souladu s § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

O zákazu spalování některých druhů tuhých paliv

Článek 1

Předmět nařízení

Předmětem tohoto nařízení je zákaz spalování některých druhů pevných paliv pro malé zdroje znečišťování.

Článek 2

Závaznost nařízení

Toto nařízení je závazné pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Vrčeň trvalý pobyt nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nebo které se na území obce zdržují.

Článek 3

Druhy zakázaných paliv

Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

  1. Hnědé uhlí energetické
  2. Lignit
  3. Uhelné kaly
  4. Proplástky

Článek 4

Kontrolní činnost

Kontrolu plnění tohoto nařízení může provádět osoba pověřená obcí.

Článek 5

Sankce

Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).

Článek 6

Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu, nabývá tato vyhláška účinnosti dne 1. října 2003.


Petr Mašek - starosta obce

Eva Beránková - místostarostka obce


Vyvěšeno: 30. 9. 2003

Sejmuto 15.10.2003

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]