verze pro tisk

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

16. prosinec 2014

OBEC VRČEŇ

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Zastupitelstvo obce Vrčeň se na svém II. zasedání dne 15. prosince 2014, usnesením   č. 37/2014, usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1) Obec Vrčeň touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství: Místní komunikace, náves, lokality obecně známé a nazývané: „Plaňky“, „Draha“, „Vyšehrad“, „Stráňka“ „Vídrholec“ a dále veřejná prostranství u řadových rodinných domů, jakožto i u hřbitova. Místa jsou graficky znázorněna na vyobrazené příloze, která tvoří nedílnou součást této OZV.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

2) V ohlášení poplatník uvede:

a) Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb: 10,- Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje: 10,- Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje: 20,-Kč

d) za provádění výkopových prací: 5,- Kč

e) za umístění stavebních zařízení 5,- Kč

f) za umístění dočasných reklamních zařízení 5,- Kč

g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 20,- Kč

h) za umístění zařízení cirkusů: 10,- Kč

i) za umístění skládek: 10,- Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 2,- Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce: 1,- Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce: 1,- Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce: 10,- Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10,- Kč

2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa: 200,- Kč/rok

b) za umístění reklamního zařízení: 200,- Kč/rok

Čl. 7

Splatnost poplatku

1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:

a) Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší v den ukončení užívání veřejného prostranství.

2) Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný do 31. prosince téhož kalendářního roku.

3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození

1) Poplatek se neplatí:

a) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou (§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích).

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích).

Čl. 9

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

 

Tomáš Chouň - 1. místostarosta obce

Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M. - starosta obce

 

Vyvěšeno dne: 16. 12. 2014

Sejmuto dne: 02. 01. 2015

 

Příloha k OZV č. 4/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství:

OZV-4-2014.jpg

[Nahoru ↑]


Vložit komentář

Napsat komentář
Jméno:
E-mail:
Web:


Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!