verze pro tisk

Provozní řád pro využívání Internetu v Obecní knihovně

5. únor 2008

Provozní řád pro využívání Internetu v Obecní knihovně

schválený Zastupitelstvem obce Vrčeň na XVII. veřejném zasedání dne 9. 10. 2006


1/ Služby Internetu může využívat každý občan ČR starší 15 let. Mládež do 15 let pouze v doprovodu rodinného příslušníka staršího 18 let nebo zákonného zástupce. Uživatel musí ovládat práci s počítačem. Kontrolu provede pověřený zaměstnanec OÚ.

2/ Uživatelé musí dbát pokynů pověřeného zaměstnance OÚ..

3/ Uživatel má právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovnicí prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce.

4/ Uživatelé si mohou předem zamluvit místo. Doba prodlení je maximálně 15 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky na čísle 371 591 447. Stejným způsobem lze zamluvení stanice i zrušit.

5/ Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení programového vybavení.

6/ Informace získané při práci s Internetem je možné vytisknout za poplatek. Kopírování informací získaných z bází dat zpřístupněných v Internetu je dovoleno pouze na formátované diskety.

7/ Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Namátkové kontroly provádí pověřený zaměstnanec OÚ.

8/ Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

9/ Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu, zvláště pak obsahují-li viry. Neodpovídá za rychlost spojení. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán pověřeným zaměstnancem OÚ. Tímto však nezaniká jeho povinnost zaplatit stanovený poplatek za dobu strávenou u Internetu.

10/ Pověřený zaměstnanec OÚ zaznamená zahájení i ukončení práce s PC. Seznámení s tímto provozním řádem stvrzuje uživatel podpisem do knihy.

11/ Provozní doba využívání Internetu se stanovuje: p o n d ě l í v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin; s t ř e d a v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin; p á t e k v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin, vyjma přestávky na oběd pověřeného zaměstnance OÚ, který je v tyto dny v době od 12:30 hodin do 13:00 hodin. V ostatní dny dále po předchozí domluvě se starostou obce.

12/ Tento Provozní řád pro využívání Internetu na detašovaném pracovišti obecní knihovny (v budově OÚ Vrčeň) nabývá účinnosti dnem 10. 10. 2006.


Petr Mašek

Starosta obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]