verze pro tisk

Vyhláška č. 1/2000

5. únor 2008

Obecní zastupitelstvo ve Vrčeni na svém veřejném zasedání dne 27. 10. 2000 schválilo v souladu s § 369, odst. 1, písm. f) a § 14, odst. 1, písm o), zákona č. 367/90 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV):


O pohybu zvířat na veřejném prostranství

Čl. I

Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky je v naší obci náves, ulice, místní komunikace, trávníky a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné každému bez omezení.

Čl. II

Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby, vždy na vodítku a s náhubkem. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo životy a zdraví spoluobčanů, jejich majetek a životní prostředí v obci. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu. Odpovědnost za škodu na životě, zdraví a majetku je předmětem úpravy občansko právních předpisů a není touto vyhláškou nijak dotčena.

Čl. III

Pohyb všech dalších zvířat po veřejném prostranství je možný jen v nezbytné míře po dobu nezbytně nutnou vždy pod dozorem odpovědné osoby tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na životech, zdraví, majetku a životním prostředí. Veřejné prostranství znečištěné nebo poškozené zvířaty jejich majitel uvede na vlastní náklady bez zbytečného odkladu do původního stavu.Veřejné prostranství není určeno k pastvě. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty na životě, zdraví, majetku a životním prostředí je upravena zákony a není touto OZV nijak dotčena.

Čl. IV

Porušení této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku a ta za takové jednání může být v souladu se zákonem o přestupcích postižena.V případě porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti bude postupováno v souladu s § 50, zák. č. 367/90 Sb. o obcích.

Čl. V

Tato OZV nabývá účinnosti 15.-tým den po jejím vyvěšení na úřední desce, tj. dne 15. 11. 2000.Ing. Vladislav Růžička, v. r. - starosta obce

Petr Mašek, v. r. - zástupce starosty obce

Autor: Webmaster

[Nahoru ↑]